๒๓๕. ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนนำคณะสตรีในสถานทูตฯ เยี่ยมเยียนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล สนทนา ชูประเด็นสิทธิสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย โดยมี ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะ ให้การต้อนรับ ณ บ้านพระกรุณานิวาสณ์
๐๑ มีนาคม ๒๕๖๖

 วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ศาสตราจารย์  ดร.หวัง ฮวน ภริยา นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ  เข้าเยี่ยมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันที่ ๘ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล  โดยให้เกียรติสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เกี่ยวกับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสตรีจีน-ไทย ความเท่าเทียมทางเพศ การพัฒนาอาชีพของสตรีและการศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นต้น และมีคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง และ จากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวชื่นชมยกย่องผลงานของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของสตรี พัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกภูมิภาค ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและเสริมสร้างความสามัคคีตลอดจนพัฒนากิจการสาธารณะกุศลและการแลกเปลี่ยนสังคมวัฒนธรรมจีน-ไทย อันจะเป็นการสร้างพลังขับเคลื่อนความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างจีนและไทยให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นสืบไป

           

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : อรุณศรี จงเจียมจิตต์

ดาวน์โหลด