สภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (นานาชาติ) จากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี
๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

                เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วย คุณเบญจมาศ ปริญญาพล คุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการ, คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ คณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ ให้การ ต้อนรับคณะสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (นานาชาติ) จากประเทศเกาหลีใต้  ซึ่งนำโดย Madam Young Sun Choi เลขาธิการสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (นานาชาติ) และ รองประธานสหพันธ์เพื่อสันติภาพโลก จาก ประเทศเกาหลีใต้ และ คณะ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านพัฒนาสตรี รวมทั้งเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ การส่งเสริมด้านอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างกัน ก่อนเริ่มงาน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีฯ นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และ องค์กรสมาชิก ร่วม ยืนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จากนั้น คุณกมลทิพ พยัฆวิเชียร นายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) กล่าว แนะนำคณะและวัตถุประสงค์การเยี่ยมเยือนสภาสตรีแห่งชาติฯ ครั้งนี้ โดยมีใจความสำคัญว่า ...

                “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำคณะกรรมการสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (นานาชาติ) เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ในฐานะที่สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก เป็นองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งคณะที่มาในครั้งนี้ สำเร็จการเรียนจากสถาบัน World Peace Academy ซึ่งเป็นสถาบันที่อบรมผู้นำสตรีให้อุทิศตนทำงาน เพื่อสาธารณะประโยชน์ มุ่งแสดงออกถึงหน้าที่ของผู้นำสตรี ในการช่วยเหลือสังคม”

          ในการนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าว ต้อนรับรับคณะคณะกรรมการสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก และ นำเสนอนโยบายในการดำเนินงานสภาสตรีแห่งชาติฯ, ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และ แผนการดำเนินงานของสภาสตรีฯ ในอนาคต

            ลำดับต่อมา คณะฯ ได้รับชมการ สาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยมี คุณพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็น วิทยากรพิเศษ และชมการแสดงของ นักศึกษากลุ่มเยาวชนคนต้นแบบ จากโครงการ “Pure Love รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหาพัฒนาเยาวชน” จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

                 จากนั้น ดร.วันดี ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ มอบของที่ระลึกแด่คณะผู้มาเยือน และ ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม ต้อนรับคณะสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (นานาชาติ) จากประเทศเกาหลีใต้

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย

  • คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธาน,
    คุณเบญจมาศ ปริญญาพล คุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการ คุณอรุณศรี จงเจียมจิตต์ คุณสุกัญชญา ตันสุหัช กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ
  • คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย คุณนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา, คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ คุณศศิกร หงสกุล คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี คุณภคมน คุนัชญ์ธาดา คุณณัฏฐปภาณ จันทร์ละมูล, คุณอภิชฏา ทองรักษ์
  • คณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์
    คุณทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี
  • คณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ประกอบด้วย คุณโสภาพิมพ์ เศรษฐบุตร สิมะกุลธร คุณจันทิมา ยิ่งลือชา คุณวัชรี วรรณศรี คุณศรันย์ธร ลิมปิษเฐียร คุณธนชานันท์ พัฒนาดี
  • คณะสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (นานาชาติ) จากประเทศเกาหลีใต้  ที่เข้าร่วมงาน มีดังต่อไปนี้   
  1. Madam Young Sun Choi            Secretry Genral

      2. Madam Hye Rim Moon              Vice President

      3. Madam Soon Wang                   Vice President

      4. Madam Jeong Hwa Won           Manager, Project Dept.

      5. Madam Miki Yamamoto            11th WPA Graduates

      6. Madam Kumiko Kikuchi            11th WPA Graduates

      7. Madam Yoko Kuroda                11th WPA Graduates

      8. Madam Shoko Terazawa          11th WPA Graduates

      9. Madam Akiko Kuwahara          11th WPA Graduates

      10. Madam Hisoko Kyan               11th WPA Graduates

      11. Madam Tomoko Ono               11th WPA Graduates

      12. Madam Eri Eitoku                    10th WPA Graduates

      13. Madam Yeong Hee Kang         Central Committee