สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ” ครั้งที่ ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

                   เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วย คุณรชตภร โตดิลกเวชช์ คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ, คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการ, คุณอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ, คุณจิตตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ, คณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติ, และ องค์กรสมาชิก โดยมีคุณสุวรรณา  ไชยชุมศักดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ เข้าร่วม โครงการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ” ครั้งที่ ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรสมาชิก ซึ่งโครงการนี้จัดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ จัดขึ้นที่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนเริ่มงาน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีฯ นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และ องค์กรสมาชิก ร่วมยืนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะ ประธานจัดงาน ได้ กล่าวต้อนรับองค์กรสมาชิกและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีใจความสำคัญว่า...

               “.…คณะกรรมการอำนวยการสมัยที่ ๒๕ นี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน และมีความยั่งยืน สามารถนำไปปฏิบัติต่อได้ มีความสอดคล้องตามความต้องการในแต่ละพื้นที่  จึงได้จัดทำโครงการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ” ขึ้น เพื่อพบปะกับเครือข่ายองค์กรสมาชิกทุกภาคทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบกิจกรรม และความต้องการขององค์กรสมาชิก ด้วย…”

               ลำดับต่อมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ กล่าวเปิดงาน และ ปาฐกถาพิเศษ ถึง นโยบายในการดำเนินงานสภาสตรีแห่งชาติฯ, ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และ แผนการดำเนินงานในอนาคต

                     เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสภาสตรีแห่งชาติฯ และ องค์กรสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรม เสวนากระชับความสัมพันธ์ ขององค์กรสมาชิก ใน หัวข้อ “จับเข่าเล่าสู่กันฟัง ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ”

                     ถัดมา คณะสภาสตรีแห่งชาติฯ และ องค์กรสมาชิก รับชมการ สาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยมี คุณพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็น วิทยากรพิเศษ

                   เวลา ๑๕.๓๐ น. คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะ ประธานจัดงาน กล่าว สรุปการจัดสัมมนา พร้อมเชิญ คณะสภาสตรีแห่งชาติฯ และ องค์กรสมาชิกถ่ายภาพร่วมกัน เป็นที่ระลึก มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๓๖ คน ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา ๑ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมงาน มีดังนี้

 1. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดปทุมธานี นำโดย คุณฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล อุปนายกสมาคม
 2. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ปทุมนนท์ นำโดย คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์นายกสมาคม
 3. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณพรทิพย์  ตั้งกีรติ
  นายกสมาคม
 4. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย พญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์
  นายกสมาคม
 5. สมาคมพัฒนาสตรีสมุทรปราการ นำโดย คุณจิระนันท์ ฟักพันธุ์ไผ่ นายกสมาคม
 6. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย คุณวิจิตรา ตระการเถลิงศักดิ์ นายกสมาคม
 7. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงชัยนาท นำโดย คุณจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกสมาคม
 8. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดชัยนาท นำโดย คุณอารี คำสวัสดิ์ นายกสมาคม
 9. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงนครนายก นำโดย คุณพรอุมา  อดิเทพสถิตย์ อุปนายกสมาคม
 10. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงลพบุรี นำโดย คุณสาวิตรี หาญปรีชาสวัสดิ์ นายกสมาคม
 11. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดราชบุรี นำโดย คุณภรมน  นรการกุมพล อุปนายกสมาคม
 12. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงกำแพงเพชร นำโดย คุณจันทร์จิรา ธัญญาโภชน์ นายกสมาคม
 13. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย คุณพัฒน์นรี ธนะพิมพ์เมธา นายกสมาคม
 14. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก นำโดย คุณกนกพร  คลี่ขจาย นายกสมาคม
 15. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงอุทัยธานี นำโดย คุณเรณู วีระยุทธวัฒนะ อุปนายกสมาคม
 16. สมาคมสตรีศรีอยุธยา นำโดย คุณศรีสกุล อยู่วัฒนา นายกสมาคม
 17. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี นำโดย คุณสำราญ ทรงลำเจียก นายกสมาคม
 18. ชมรมผู้สูงอายุกรุงเก่า นำโดย คุณอารีย์ รักดนตรี ประธานชมรม
 19. ชมรมผู้สูงค่าศรีอยุธยา นำโดย คุณอารีย์  รักดนตรี ผู้แทนชมรม
 20. กลุ่มแม่บ้านอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณละมุน  พรหมบุตร ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน
 21. กลุ่มสตรีอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย คุณณิชาภา พุ่มพวง ประธานกลุ่ม
 22. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดเพชรบุรี นำโดย คุณน้ำผึ้ง สุขเอี่ยม นายกสมาคม
 23. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดสระบุรี นำโดย คุณพิมพ์นิภา ฤทธิบุตร นายกสมาคม
 24. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดสิงห์บุรี นำโดย คุณวลัยวรรณ สุทธิโพธิ์ นายกสมาคม
 25. สตรีไทยดีเด่น จำนวน ๓๒ คน