สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่องาน “เด็กไทยรักพระเจ้าอยู่หัว” ณ หอประชุมมนังคศิลา
๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

                    เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) มอบหมายให้ คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ เป็น ประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ และ คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์  เป็น ประธานดำเนินงาน ภายใต้โครงการ “เด็กไทยรักพระเจ้าอยู่หัว” โดยก่อนเริ่มงาน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ ได้นำ คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ, คณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ, คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และ องค์กรสมาชิก ร่วมยืน ถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเข้าสู่ พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ หอประชุมมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ

                  ลำดับต่อมา คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ ในฐานะ ประธานจัดงาน ได้ กล่าวรายงานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีใจความสำคัญว่า...

                     “…สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี สำหรับในปีนี้ยังคงดำเนินงานภายใต้โครงการ “เด็กไทยรักพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย สมควรยิ่งที่เด็กและเยาวชนจะได้แสดงความจงรักภักดี ร่วมกันกระทำความดีเพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน...”

                    จากนั้น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าว เปิดงาน วันเด็กแห่ง
ชาติฯ 
มีใจความสำคัญว่า...

                 "...ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทยดังคำขวัญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”...”

                 เวลา ๐๘.๔๕ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็น ประธานมอบทุนการศึกษา แก่ เด็กและเยาวชนเรียนดี จำนวน ๑๐๐ ทุน ประกอบด้วย โรงเรียนราชานุกูล จำนวน ๑๐ ทุน, โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน ๑๐ ทุน, โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา จำนวน ๑๐ ทุน, โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน ๑๐ ทุน, โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า จำนวน ๑๐ ทุน, โรงเรียนศรีสังวาลย์ จำนวน ๑๐ ทุน, โรงเรียนปัญญาวุฒิกร จำนวน ๑๐ ทุน, โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร จำนวน ๕ ทุน, ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา จำนวน ๑๐ ทุน และ บุตร-หลานเจ้าหน้าที่สภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวน ๑๕ ทุน

                เวลา ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา “เด็กไทยรักพระเจ้าอยู่หัว” จัดโดย พลโทหญิงประคิณันต์ แสง รุ่งเรือง ประธาน และ ทีมงาน  มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรมหลายโรงเรียน โดยจัดเป็นทีมๆ ละ ๒ คน  ให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนตอบคำถามที่ทางคณะกรรมการจัดเตรียมมา และตอบคำถามโดยการชูแผ่นป้าย ก  ข  ค  ง  โรงเรียนใดตอบถูกก็จะได้รับธงไปปักไว้ ผลสรุปผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้ 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 เด็กหญิงปานบุญญา  บำรุงราชภักดี และ เด็กหญิงพรไวรินทร์  มีสดีย์    

 • รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

เด็กหญิงกานต์ธิดา เอื้อประเสริฐ และ เด็กหญิงพัทธนันท์ นาคสวาท 

 • รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหุบพริก

เด็กชายทรงวุฒิ บำรุงใจ และ เด็กหญิงนิรชา เนียมทอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

เด็กหญิงศศิฉาย สมเทพ และ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีนนท์

 • รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

เด็กหญิงธนภรณ์ พุ่มพวง และ เด็กหญิงสุภาวดี ลามา

 • รองชนะเลิศอันดับ  ๒ ได้แก่ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์

เด็กหญิงอวัสดา  ชินสกุลรัตนชัย และ เด็กหญิงนุสรา มะหะมาน

          จากนั้น ได้เข้า พิธีมอบรางวัล ให้แก่ผู้ชนะ การประกวดเรียงความเรื่อง “รักษ์ผ้าไทย เทิดไท้ องค์ราชินี ๘๔ พรรษา” ประจำปี  ๒๕๕๙ จัดโดย ฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งได้ทำการประกวดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผลสรุปผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้ 

 • รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวกชกร ทองอินทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 • รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวกุลนาถ โพธิจักร์ โรงเรียนวัดอินทาราม
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่
 1. นางสาวเกวลิน  ถนอมทอง โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. นางสาวธนานิตย์  ธนาวัฒนวิภาค โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 3. นางสาววรินทร  สายอาริน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
 4. นางสาวชุติกาญจน์  ศรีทองจ้อย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
 5. นางสาวภูริชญา  เกรียงไกรเพ็ชร์ โรงเรียนศึกษานารี

                 การจัดงานครั้งนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการอำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสมาชิกสมทบ, สมาชิกสมทบ, องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ, หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ดังนี้

 • คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
 • ที่ปรึกษา  ประกอบด้วย ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช, คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร, คุณหญิงวรรณี
  วิทยะสิรินันท์, ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา, คุณจรรย์สมร วัธนเวคิน,
  คุณเรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท, พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ, คุณยุวดี นิ่มสมบุญ,
  คุณเยาวเรศ ชินวัตร, คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล
  และ คุณสุพัฒนา อาทรไผท
 • ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ
  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕
  (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)
 • รองประธานคณะอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ประธานจัดงาน คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ
  สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ประธานดำเนินงาน คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์
 • คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสมาชิกสมทบ
 • ลขานุการ ประกอบด้วย คุณนภาสิริ ผาสุวนิช และ คุณประภา กิจจะนะ
 • ฝ่ายลงทะเบียนเด็กรับทุน ประกอบด้วย คุณจรรยา เฮงตระกูล, คุณอาภรณ์ ตุลารักษ์, คุณศรีนวล เสริมสุขสกุลชัย, คุณพิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ด, คุณณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ, คุณภัคชลี จิระวุฒิ และ คุณมัจรี โอสถานนท์
 • ฝ่ายจัดแถวเด็กรับทุน/จัดที่นั่ง ประกอบด้วย คุณสุมาลี อุ่นพงส์เจริญสุข, คุณยุพดี สิริรัชติกุล,
  คุณศิริเพ็ญ วิจารณกุล, คุณพวงพยอม ถนอมกุลบุตร และ คุณกัญรัตน์ บุญเปรมปรีดิ์
 • ฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย คุณนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา, คุณพัชนี เธียรธวัช และ คุณพรทิพย์ ศรีเพียร
 • ฝ่ายพิธีการ คุณวิภาศิริ มะกรสาร
 • พิธีกร ประกอบด้วย คุณกุศลินี วิเศษสรรพ์ และ คุณสุจิตรา หมวดพล
 • ฝ่ายจัดหาของรางวัล ประกอบด้วย คุณจิตรี จิวะสันติการ, คุณมนวิภา ประชัญคดี, คุณชลิดา อนันตรัมพร, คุณจิราภรณ์ เจริญกิตติยาภรณ์ และ ทันตแพทย์หญิงเสาวนีย์ มิตตะธรรมากูล
 • ฝ่ายจัดเตรียมของรางวัล ประกอบด้วย คุณงามพิศ ชินวัฒนโชติ, คุณธาริกา มงคลสุข, คุณพันทุภรณ์ มหังสา และ คุณฐานีย์พร คชเสนีย์
 • ฝ่ายจัดสถานที่/เครื่องเสียง ประกอบด้วย คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์, คุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล และ คุณสุกัญญา นิยมมาลัย
 • ฝ่ายอาหาร/น้ำดื่ม ประกอบด้วย คุณวรรณวิไล ฟุ้งลัดดา, คุณณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์, คุณอาภรณ์
  ตุลารักษ์, รศ.วนิดา สิทิรณฤทธิ์, คุณจันทิมา ยิ่งลือชา
  และ คุณมัจฉรี โอสถานนท์
 • ฝ่ายจัดทำสูจิบัตร ประกอบด้วย คุณกุศลินี วิเศษสรรพ์, รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ และ คุณนภาสิริ ผาสุกวนิช
 • ฝ่ายต้อนรับ ประกอบด้วย คุณนารถฤดี จันทร์วงศ์, คุณปภัสรินทร์ นันทสุรเสรษฐ์, คุณสุนันทา
  หาอุปละ, คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี, คุณทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี
  และ คุณบุญล้อม วาณิชยกุล
 • ฝ่ายประสานงาน-ถ่ายภาพ ประกอบด้วย คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์, คุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล และ คุณยุพดี สัตตะรุจาวงษ์
 • กิจกรรมตรวจสุขภาพ คุณวิภาศิริ มะกรสาร
 • กิจกรรมตอบปัญหา ประกอบด้วย พลโทหญิงประคิณันต์ แสงรุ่งเรือง ประธาน, คุณกรแก้ว วิริยะวัฒนา รองประธาน, คุณอภิชา ทองรักษ์, คุณอังคกุล ธรฤทธิ์, คุณจิตรา นุชมี, คุณณิภารัตน์
  เลิศอริยกฤต, รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน, คุณวิไลลักษณ์ สุทธิจันทร์, คุณจิตติมา วิภาวิน, คุณกรรณิการ์ สุคนธมาน ช่วยสุข, คุณพิญา วงศ์ปิยะกุล, พ.อ.หญิงอัญพร หิญชีระนันท์, คุณกมลชนก วนาศิริ,
  คุณพุทธชาติ บริบูรณ์ทรัพย์, คุณรำไพพรรณ หอมไกรลาส, พลตรีหญิงนงพงา ข่มไพรี
  และ นักศึกษาช่วยงานจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน ๗ คน
 • กิจกรรม ธ สถิตในดวงใจหทัยราษฎร์ ประกอบด้วย คุณชลิดา อนันตรัมพร ประธาน, คุณทิพย์วิมล กิตติชญาน์ธร, คุณสุนิสา พ.ประสิทธิ์, คุณณิชารีย์ แก้วไชยษา, คุณอิสชญา ศิระปรัชญา, คุณกฤษฎาพร ศิลป์จารุ, คุณรมัณยา สุพัฒนกุล และ คุณพัชรพล บัวเข้ม
 • ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญพล.ต.ต อังกูร - คุณสุพัฒนา อาทรไผท

คุณวิภาศิริ มะกรสาร

 

รายละ ๕,๐๐๐ บาท

คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์

 

รายละ ๔,๐๐๐ บาท

คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์คุณศิริเพ็ญ วิจารณกุล

พันเอกหญิงอัมพร หิญชีระนันท์

 

รายละ ๓,๐๐๐ บาท

คุณปภารัฐ ชูกลิ่น

 

รายละ ๒,๐๐๐ บาท

คุณจิตรี จิวะสันติการคุณไปรยา บุญมีดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า

คุณนภาศิริ ผาสุกวนิชคุณกรองทอง ภู่สมบุญคุณมนวิภา ประชัญคดี

คุณมัจฉรี โอสถานนท์คุณไชยนิรันดร์ พยอมแย้มคุณภัคชลี จิระวุติ

คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรีคุณพิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ตคุณกนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์

คุณธาริกา มงคลสุขคุณแสงโสม ตันตราธิวุฒิ

 

รายละ ๑,๐๐๐ บาท

คุณเบญจมาศ ปริญญาพล             คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล                 คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร

ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา                  พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล

คุณสุกัญชญา ตันสุหัส                   พลโทหญิงประคิณันท์ แสงรุ่งเรือง   คุณนลินรัตน์ ลิ้มปราชญา

คุณกุศลินี วิเศษสรรพ์                    คุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล                 คุณศรีนวล เสริมสุขสกุลชัย

คุณยุภา ภูริชานนท์                       พลตรีหญิงนงพงา ข่มไพรี              คุณจันทิมา ยิ่งลือชา

คุณฉลวย เลขาพันธ์                       คุณกัญจน์ อภิบรรณ์                     คุณศศิกร หงส์สกุล

รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ                    คุณณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์             คุณวรรณวิไล ฟุ้งลัดดา

คุณบุญล้อม วาณิชย์กุล                  คุณพรทิพย์ ศรีเพียร                     คุณมลีวัลย์ จริยากูล

คุณพัชนี เธียรธวัช                         คุณณิภารัตน์ เลิศอริยกฤต            คุณอภิชฏา ทองรักษ์

คุณจิตรา นุชมี                               คุณมรกต ณ เชียงใหม่                 คุณสุจินดา ชุณหสาคร

คุณนันทิยา วงศ์วานิชย์                   คุณกรรณิการ์ สุคนธมาน ช่วยสุข

คุณสุกัญชา นิยมมาลัย                    คุณกุลวรา ศวัสตนานนท์              รศ.วนิดา สิทธิรณฤทธิ์

คุณพุทธชาติ บริบูรณ์ทรัพย์             ผศ.ดร.รัชนี คุโณปการ                คุณชลิดา อนันตรัมพร

คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์


ผู้ให้การสนับสนุนของรางวัล/อาหาร/เครื่องดื่ม

สำนักนายกรัฐมนตรี                สนับสนุน สมุด - ดินสอ – ไม้บรรทัด ๑,๐๐๐ ชุด

กระทรวงศึกษาธิการ                สนับสนุนเงินงบประมาณ ๓๗,๕๐๐ บาท

มูลนิธิปอเต๊กตึ้ง                       สมุด - ดินสอ – ไม้บรรทัด ๔๐๐ ชุด

มูลนิธิกสิกรไทย                      สนับสนุนของเล่น ๒๘๒ ชิ้น หนังสือการ์ตูน ๒๐๐ เล่ม

คุณรัชนี  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา    สนับสนุนที่คั่นหนังสือ ๑๐๐ ชิ้น

คุณมนวิภา  ประชัญคดี            สนับสนุนชุดกล่องดินสอ  ๑๐๐  ชิ้น

                                             สนับสนุนชุดดินสอ – ยางลบ ๙๗ ชิ้น

                                             สนับสนุนขนมไข่กุ้งอบกรอบ ๒๘๘ ชิ้น

คุณชลิดา  อนันตรัมพร            นาฬิกาแขวนผนัง ริทึ่ม ๑๒ ชิ้น

                                             สมุดทำมือ ๓๐๐ ชุด

                                             นาฬิกาตั้งโต๊ะ ไซโก้ ๑ ชิ้น

                                             ตุ๊กตาตัวใหญ่ ๓ ตัว

                                             ปฏิทินปีใหม่ ๕ ชิ้น

                                             แก้วน้ำโอเชียน ๒ ชุด

                                            รางวัลสำหรับเด็กเข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ ชิ้น

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ              สนับสนุน ยำยำช้างน้อย ๓,๖๐๐ ชิ้น

สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี         สนับสนุนขนมขาไก่ทรงเครื่อง ๔๘๐ ชิ้น

สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์    สนับสนุนของว่าง ๒๐๐ ชุด

คุณมาลี  เรืองประทีปแสง          สนับสนุนโล่รางวัลการแข่งขันตอบปัญหา  ๖ ชิ้น

                                              เงินสนับสนุน ๕๐๐ บาท

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด     สนับสนุนน้ำโพราลีส ๔๕๐ ขวด

คุณพวงทอง  อานันทนะสุวงศ์     สนับสนุน แฟ้ม  ๖๐ ชิ้น

มูลนิธิกฤตานุสรณ์                     สนับสนุนคูลเลอร์กดน้ำ ๑๒ ชิ้น

คุณเยาวมาลย์  วัชระเรืองศรี       สนับสนุนอาหารเช้าเนสเล่ ๕๗๖ ชิ้น