สภาสตรีแห่งชาติฯ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐
๐๕ มกราคม ๒๕๖๐

                   เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปภัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วย คุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ , คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์, รศ.ดร. สมใจ วิชัยดิษฐ์, คุณอาภรณ์ ตุลารักษ์, คุณนภาศิริ ผาสุกวนิชคุณวิไลวรรณ ฟุ้งลดา, คุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล, คุณมลิวัลย์ จาริยางกูร, คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี, คุณยุพดี สัตตะรุจาวงษ์ กรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และ สมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วม ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยได้ถวายแจกันดอกไม้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย พร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง