๑๗๑. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกพลัง มอบทุนการศึกษา โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ให้เด็กไทยทุกภูมิภาคของประเทศ
๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการสมาชิกสมทบ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ให้การต้อนรับ นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ได้รับมอบหมาย จาก ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา) และคณะ เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบทุน “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  พันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ให้นักเรียนจำนวน ๔๖ ทุน  เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท โดยมี ดร.ฉันทนา  เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และมีนักเรียนที่ขาดแคลน จากพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน  ๔๓ โรงเรียน และ มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนด้วย จากนั้นได้รับเกียรติจาก นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนและขอบคุณ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก  และภาคีเครือข่าย ที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันผนึกกำลัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามโครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ให้กับเด็กไทยทุกภูมิภาคของประเทศ ณ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์  อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

            นางสาวสุกัญญา กล่าวว่า “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา” จัดขึ้นโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาอันเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น การศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพและมีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคมในอนาคต อีกทั้งการศึกษาจะช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม โดยได้รับการสนับสนุน จากองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ ตลอดจนภาคีเครือข่าย  ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กำหนดไว้ จำนวน ๙๑๐ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ให้ แก่เด็ก เยาวชน ทั่วประเทศ โดยเน้นที่กลุ่มเปราะบาง จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและขาดแคลน

            ในโอกาสนี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงขอเรียนเชิญชวน  องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ตลอดท่านผู้มีจิตเมตตาอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคและมอบทุนการศึกษาโครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” เพื่อส่งมอบทุนให้เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถโอนเข้า เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ๐๒๑-๑-๓๖๓๒๔-๓ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ หรือสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ ๖/๒ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๗ ๙๓๕๓ โทรสาร ๐ ๒๑๑๗ ๙๓๕๔

 

► คลิ๊กที่นี้เพื่อดูและดาวน์โหลดภาพข่าวนี้เพิ่มเติม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ