๑๖๙. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เชิญชวน องค์กรสมาชิก ทำความดี แบ่งปัน เพื่อสังคมรวมน้ำใจ ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคโลหิต กับสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปภัมถ์ ร่วมกับสภากาขาดไทย จัดทำโครงการ SJC We Donate Blood#2 เพื่อรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธา
๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

ด้วย ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน นายกสมาคมศิษย์เชนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ร่วมกับสภากาขาดไทย จัดทำโครงการ SJC We Donate Blood#2 เพื่อรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธา ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน The Chamber โรงแรม ๕๓๑  สุขุมวิท (ปากชอยสขุมวิท ๓๑) เพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตโลหิตสำรองไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ขอเชิญชวน องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย รวมน้ำใจ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ SJC We Donate Blood#2 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สมาคมศิษย์เชนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หมายเลขโทรศัพท์. .๒๒๒๔-o๗it๖

โทรสาร. ๐-๒๒๒๖-๑๖๔๐ หรือติดต่อประสานงาน : คุณรัตน์เกล้า ลีวีระพันธุ์ โทร  ๐๖๑-๔๑๘- ๙๙๙๙

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ