๑๖๗. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เปิดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี กับคณะกรรมการอำนวยการ ที่ได้พระราชทานโล่ แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ และ ปี ๒๕๖๕
๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

วันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  สมัยที่ ๒๗  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีที่ ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.เรือนแก้ว  กุยยกานนท์ แบรนด์ท นางยุวดี  นิ่มสมบุญ นางเยาวเรศ  ชินวัตร   และคณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  ดร.ฉันทนา เปียทอง ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ พร้อมด้วย นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการ และคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย   นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล  นางฉวีวรรณ สิทธิแก้ว นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร นางทิพวรรณ กิตติสถาพร นางณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ   นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ  นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา นางนันทิยา วงศ์วานิชย์  นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ ดร.อัจฉรา พรสีมา ดร.สุทธาทิพ ไชยรัตนะ นอกจากนี้ นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางประภา กิจจะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างพร้อมเพรียงกัน

           

 ในโอกาสนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคณะกรรมการอำนวยการที่ได้พระราชทานโล่ แม่ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย คุณฉวีวรรณ สิทธิแก้ว  คุณฉวีวรรณ สิทธิแก้ว  คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล  คุณณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ  และแม่ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๔ คุณพรทิพย์ ตั้งกีรติ ณ ห้องประชุมบ้านพระกรุณานิวาสน์ ๒ บ้านพระกรุณานิวาสน์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

ดาวน์โหลด