๑๖๕. คณะอนุกรรมมาธิการด้านคุณธรรม และจริยธรรม ร่วมกับ สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ มอบเกียรติบัตร “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้กับสภาสตรีแห่งชาติฯ และหน่วยงานที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับสังคมไทย
๐๗ กันยายน ๒๕๖๕

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๒ - ๔๐๓  ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติ เข้ารับรางวัล เกียรติบัตร  “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” จากคณะอนุกรรมมาธิการด้านคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับสังคมไทย นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเลิศรัตน์ ติยะรัตนาชัย ประธานคณะทำงานคนดี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” กล่าววัตถุประสงค์ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา สมาคม มูลนิธิ และองค์กรสตรีของประเทศไทย จำนวน ๙๑ องค์กร เข้าร่วมงาน

 

 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

 

ดาวน์โหลด