๑๖๔. สภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดบ้านพระกรุณาต้อนรับ G100 องค์กรพลังสตรีโลก ลัดฟ้ามาไทย หารือแลกเปลี่ยน การทำงานร่วมกัน อย่างเป็นทางการ สร้างความเท่าเทียมเพื่อให้โอกาสผู้หญิงทุกคนบนโลก
๐๖ กันยายน ๒๕๖๕

 วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ให้การต้อนรับ ดร. ฮาร์บีน อาโรร่า ไรย์ ผู้ก่อตั้ง และ ผู้นำองค์กร G100 องค์กรของผู้นำสตรีทั่วโลก และคณะ เข้าพบเพื่อหารือในความมุ่งมั่นที่จะผนึกกำลัง ร่วมจับมือเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่ง สร้างความเท่าเทียมให้กับผู้หญิงทุกคนในประเทศไทย โดยมี ดร. ศิริกุล เลากัยกุล G100 Global Chair, Brand Creation & Marketing เป็นผู้ประสานกับสภาสตรีแห่งชาติฯ  ซึ่งเป็นองค์กรหลักของสตรีในประเทศไทย ที่มีองค์กรสมาชิก จำนวน ๒๑๕ องค์กร  ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค  เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายพลังผู้นำหญิงไทย ผ่าน การหารือ แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกัน อย่างเป็นทางการกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้การนำของ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิก ของประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย 4 ประการ ได้แก่ ๑. พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ ๒. พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์ ๓. พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และ ๔. พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งสตรีไทยทุกคนควรน้อมนำกระแส           พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง อันจะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศไทยมีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกได้ต่อไป พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย จึงเป็นที่มาของการพบปะหารือของสภาสตรีแห่งชาติฯ กับ องค์กร G100 ในวันนี้ เพื่อจับมือกันสร้างความร่วมมือที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้นำสตรีไทยและผู้นำสตรีโลกไปด้วยกัน ผ่านการ แลกเปลี่ยน การทำงานขับเคลื่อนที่ทำกันมายาวนาน กับทางสภาสตรีไทยฯที่ก่อตั้งมาแล้ว 66 ปี โดยทางสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เปิดบ้านพระกรุณานิวาสน์ต้อนรับประธาน G100 =  Women Economic Forum และคณะ เข้าพบปะหารือกรอบความร่วมมือ ระหว่าง สภาสตรีแห่งชาติฯ กับ G100

ดร. ฮาร์บีน อาโรร่า ไรย์ ผู้ก่อตั้ง และ ผู้นำองค์กร G100 องค์กรของผู้นำสตรีทั่วโลก กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของ G100 เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างพื้นที่บนโลกใบนี้ให้กับผู้หญิงทุกคนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการสร้างความเท่าเทียมกัน การพัฒนาความเจริญแบบก้าวไปข้างหน้า และการไม่ทิ้งใครสักคนไว้ข้างหลังให้เกิดกับชีวิตผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้ นอกจากนี้ พันธกิจของ G100 ยังมุ่งมั่นที่จะหยิบยื่น สร้างสรรค์ สตรีผู้นำทางความคิดในบริบทต่างๆที่จำเป็นกับคน และ โลกใบนี้ อันได้แก่ การไม่ทิ้งใครสักคนไว้เบื้องหลัง ความปลอดภัย และ การส่งเสริมพลังสตรีทั่วโลกในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม แสดงจุดยืนสนับสนุนเรื่องความต่าง ช่องว่าง และความเท่าเทียมทางเพศสภาพทุกเพศให้เกิดขึ้นภายในทศวรรษนี้ และนั่นจึงเป็นที่มาของการมอบ “100 of G100 WINGs หรือ ปีก 100 ปี  ของ G100” ที่จะมอบให้กับผู้นำสตรีทั่วโลก เพื่อเป็นสัญญลักษณ์การแสดงจุดยืนร่วมกัน ที่จะปักหมุด ร่วมสร้าง ร่วมแรงพลังผลักดันให้เกิดพลังผู้นำหญิงในทุกบริบท บทบาท ในทุกมุมธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคมของโลก เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้ในทศสรรษนี้ และ เมื่อผู้นำหญิงทั้งโลกจับมือกัน เราทุกคนก็จะสามารถรวมพลังเสียงเล็กๆที่จะแผดสยายอย่างกึกก้องให้ทั้งโลกได้เห็นความสามารถ พละกำลัง ความชาญฉลาด แรงผลักดันที่ผู้หญิงทุกคนจะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้พัฒนาไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน แบ่งปัน และเท่าเทีนมกันในทุกด้าน ทุกเพศสภาพ”

นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล ประธานฝ่ายต่างประเทศ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปภัมถ์ กล่าวแนะนำประวัติความเป็นมาสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และ ดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์  รองผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) นำเสนอโครงการ Hygiene Street Food for Chances Project  ที่เน้นสร้างโอกาส ผ่านการเปิดอบรมด้านอาชีพอิสระการขายอาหารริมทาง ผ่านการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะ และสร้างอาชีพขายอาหารให้กับผู้พ้นโทษอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทางสภาสตรีแห่งชาติฯ  ได้มอบหมายให้องค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ  นำเสนอโครงการจากสมาคมสตรี             นักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย นครปฐม โดย นางสาวโจแอนนา ซิกริโน เลขาธิการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ร่วมกับ บริษัทไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เคพีฟูดส์ จำกัด และเรือนจำกลางนครปฐม เปิดพื้นที่โรงงานใหม่ให้ผู้ต้องขังชั้นดีเข้าทำงาน                   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ต้องขัง มีโอกาสในการออกไปฝึกทักษะฝีมือแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกเรือนจำ ได้เรียนรู้ และฝึกทักษะการทำงานจากการปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) ทำให้เกิดความชำนาญ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ เป็นการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกวิชาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ และสามารถกลับมาทำงานที่บริษัท เคพี ฟู้ดส์ หลังออกจากเรือนจำแล้ว โดยมีอาชีพที่รองรับการพ้นโทษรอในอนาคตหลังพ้นโทษ เป็นการช่วยเหลือที่ยั่งยืน และยังมีอีกหนึ่งโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง คือ งานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อยุธยา นำเสนอโครงการโดย นางสาวศีรยา ตั้งกีรติ ผู้แทน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับพัฒนาการชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพัฒนาอบรมศักยภาพสตรี ๑๖ อำเภอ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้สตรี ส่งเสริมความเป็นผู้นำ เพื่อขยายผลการพัฒนาศักยภาพสตรีทุกด้านลงไปในทุกตำบล ของ ๑๖ อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ นายกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความมุ่งมั่นเชื่อมั่นในพลังการทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ส่งเสริมการสร้างงานให้สตรี ทั้ง ๑๖ อำเภอ และ  ร่วมกันพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดอีกด้วย

 

 

 

 

 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด