๑๖๒. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ติดตามงานกลุ่มทอผ้าอัตลักษณ์“ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” ผ้าพื้นเมือง ๗ กลุ่มในจังหวัดนครปฐม พร้อมร่วมกับจังหวัดเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมภูมิใจสวมใส่ผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

 วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐  น  นางสาว ณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์/ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม จังหวัดนครปฐม /นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนางสาว ทิพพรรณ ไชชูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ร่วมกันติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าลายอัดลักษณ์จังหวัดนครปฐม “ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” ผ้าพื้นเมือง ๗ กลุ่มในจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ CCTV ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

 

สืบเนื่องจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รับมอบผ้าต้นแบบอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม ลาย “ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” จากนางณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมคณะ เป็นตัวแทนส่งมอบผ้าต้นแบบทอลายมัดหมี่ จำนวน ๒ ผืน และทอลายจก จำนวน ๒ ผืน ให้แก่จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้สวมใส่ผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐมอย่างกว้างขวาง โดยการรับมอบดังกล่าวเกิดจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  ได้รับทราบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อให้ผ้าไทยสามารถจำหน่ายและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยจังหวัดนครปฐม รณงค์ให้ข้าราชการบุคลากรในหน่วยงานสวมใส่ผ้าไทยทุกวันพุธและวันศุกร์ ยกเว้นในวันที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการค้นหาหรือออกแบบลายผ้าประจำจังหวัด จังหวัดละ ๑  ลาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล” ตลอดจนได้มีการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานค้นหาและพัฒนา “อัตลักษณ์ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง จังหวัดนครปฐม” ซึ่งได้มีการระดมความคิดการออกแบบลายผ้าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้มีการระดมความคิดเห็น ค้นหาและพัฒนาผ้าที่สามารถนำมาเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม อีกทั้งเพื่อประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” จากที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติคัดเลือกลาย “ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” หมายถึงจังหวัดนครปฐมเป็นดินแดนอารยธรรมสมัยทวารวดีที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งสภาพแวดล้อม พืชพรรณธัญญาหาร มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์

 

โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า รู้สึกมีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดนครปฐมของเรามีผ้าลาย อัตลักษณ์ประจำจังหวัด ลาย “ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” ชื่ออาจจะเรียกยากสักนิด แต่มีความหมายที่บ่งบอกถึงจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการ และประชาชนได้สวมใส่ผ้าทอลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม ตลอดจนส่งเสริมอาชีพการทอผ้าพื้นเมืองในจังหวัดนครปฐม และพัฒนา สนับสนุนในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนฐานรากได้มีอาชีพและรายได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสืบสาน รักษา พัฒนา และต่อยอดการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนให้คงอยู่ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการทอผ้า และประชาชนในจังหวัดนครปฐมอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ