๑๖๑. สภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับองค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย จัด โดยสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๕๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการ พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ ร่วมเป็นเจ้าภาพ เทศน์กัณฑ์ชูชก ๗๙ พระคาถา โดยพระครูวินัยธรกิตดิศักดิ์ โคตมสิสุโฮ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ และเจ้าภาพร่วมประกอบด้วย  คุณพรศรี แฮงฉวี และเพื่อน ส.ป. รุ่น ๑๘ (๒๔๙๗)

คุณขวาลี โอสถานุเคราะห์ และสมาคมสดรีภาคพื้นแปซิฟิก และเอเขียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมรายินูปอัมภ์

คุณกังสดาล หิรัญเคช เพื่อนๆ ม.๖/๑๒ และ ม.๒/๕ ส.ป.รุ่น ๖๕ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

                เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดโดยสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  จำนวน ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ คาถา ณ  หอประชุม ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

 

 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด