สภาสตรีแห่งชาติฯ ประชุมคัดเลือกสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

                    เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) จัดประชุมคัดเลือกสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นองค์กรหลักในการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐  โดยเห็นชอบให้สภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่น ในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๐ขึ้น

                   การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม สง่างาม และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมบทบาท/สิทธิสตรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

๑.   พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ  ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

๒.   คุณยุวดี นิ่มสมบุญ                          ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

๓.   ดร.วันดี กุญชรยาคง  จุลเจริญ           ประธานอนุคณะกรรมการ

๔.   ดร.อนงค์ศรี  สิทธิอาษา ผู้แทน คุณเบญจมาศ  ปริญญาพล รองประธานอนุกรรมการ

๕.   คุณชลลกา  เก่งระดมยิง                  อนุกรรมการ

      ผู้แทนสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

๖.   คุณลานทิพย์ ทวาทศิน                    อนุกรรมการ

นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

๗.   คุณพัชนี เธียรธวัช                        อนุกรรมการ

      ผู้แทนสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

๘.   คุณนันทลี  จารุรัตน์                     อนุกรรมการ

      ผู้แทนสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย

๙.   คุณศรีชนก  วัฒนศิริ                    อนุกรรมการ

      ผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูถัมภ์

๑๐. ดร.ชนม์ชนก  วีรวรรณ                  อนุกรรมการ

      ผู้แทนสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๑. คุณอังคกุล ธรฤทธิ์ ผู้แทน ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า  อนุกรรมการ

๑๒. คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล                   อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๓. คุณคุณศิริพร โรจนกาญจน์              อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑๔. คุณธิติมา สิงนวน                          อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๕. คุณนันทิกานต์ ปานคล้ำ                  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ข้อมูลให้คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๐ พิจารณาดำเนินการต่อไป