สภาสตรีแห่งชาติฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สดถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

             เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วย พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ, คุณยุวดี นิ่มสมบุญ , คุณจิตรี จิวะสันติการ และ คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สดถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ผ่าน ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ณ ห้องรับรองสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อสตรีไทย อย่างหาที่สุดมิได้