สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

           เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) พร้อมด้วย คุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ, คุณนภาสิริ ผาสุกวนิช, คุณอาภรณ์ ตุลารักษ์ กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล, คุณณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์ และคุณวรรณวิไล ฟุ้งลัดดา กรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ และ สมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช จัดโดย สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง