๑๒๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ บริจาค เงิน๑๐๐,๐๐๐ บาท ในโครงการซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้ม ให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๕
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ร่วมมอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นเงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการซ่อมสร้างบ้านให้กับครัวเรือนยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเครื่องอุปโภคที่จำเป็นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้ม ให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ปี 2565 ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล  เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด