สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ” ครั้งที่ ๒ จังหวัดลำปาง
๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

                เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วย คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณไปรยา บุญมี เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการ, คุณสุกัญชญา ตันสุหัช ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์ ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา คุณอัจราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ คุณอรุณศรี จงเจียมจิตต์ และ พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณจิตตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสมาชิกสมทบ, และ องค์กรสมาชิก เข้าร่วม โครงการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ” ครั้งที่ ๒ จังหวัดลำปาง จับเข่าเล่าสู่กันฟัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรสมาชิก ภาคเหนือ (ภาค ๙-๑๐) จำนวน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ อุตรดิตถิ์ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา ซึ่งโครงการนี้จัดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ ครั้งแรกจัดที่จังหวัดนครราชสีมา ก่อนเปิดงาน ดร.วันดี นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และ องค์กรสมาชิกภาคเหนือ ร่วม ยืนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“…๗๐ ปี ปรมินทรมหาราช

ทรงเป็นปราชญ์ทุกด้านศาสตร์และศิลป์

ทรงพัฒนา ๔,๕๖๙ โครงการเป็นอาจิณ

เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงอยู่คู่ชาวไทย

 

กว่า ๒๕,๐๐๐ วัน ทรงสร้างสรรค์

ทรงความรู้คู่คุณธรรมชาติก้าวหน้าใหญ่

ทรงเมตตาไพร่ฟ้าชาวประชาภูมิใจ

บุญทั่วไทยได้พึ่งพาพระบารมี

 

ธ เสด็จ สู่สวรรค์ อันแดนสรวง

ไทยทั้งปวง อาลัยร่ำ คร่ำครวญหวลไห้

ธ สถิต ในดวงใจ ประชาไทย

พระผ่านฟ้า ภูมิพล องค์ราชัน..”

ประพันธ์โดย สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

                      โดยมี คุณสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ ณ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีกิจกรรม ดังนี้

ภาคบ่าย

                           เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมจับเข่าคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “จับเข่าเล่าสู่กันฟัง ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ” โดยมี คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ แนะนำ องค์กรสมาชิก แนะนำ ผู้ร่วมงานจากองค์กรต่างๆ

                    จากนั้น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวเปิดงาน โครงการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ” ครั้งที่ ๒ จังหวัดลำปาง แนะนำ สภาตรีแห่งชาติฯ และ บทบาทของสภาสตรีแห่งชาติฯ ในเวทีต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น บทบาทการเป็นประธานสมาพันธ์สตรีอาเซียน เป็นต้น 

               ลำดับต่อมา คุณจิตตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ขึ้นมากล่าวถึง บทบาทของคณะกรรมการบริหาร และ คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวถึง บทบาทงานของคณะกรรมการสมาชิกสมทบ

                              คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวถึงผลการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นเป็นการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงกิจกรรม ระหว่างองค์กรสมาชิก

                         เวลา ๑๗.๐๐ น. พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “บุคลิกดี สตรีไทย” โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร

                      ถัดมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

 1. โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมมโมเรียล โดย คุญวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์
 2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง โดย คุณพรเทพ อรรถกิจไพศาล
 3. คุณสุกัญชญา ตันสุหัส กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ
 4. ล้านนามนตรา โดย คุณภาวนา แสงรัตน์
 5. โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ โดย คุณพิสมัย ตรีวิชา
 6. บริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป ๒๕๕๕ โดย คุณอนงค์ศรี สิทธิอาษา
 7. หจก.อัญมณีแลนด์ แอนด์เดอะจิวเวลรี่ โดย คุณอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ
 8. คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการสมาชิกสมทบ และ กรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ

 

ภาคเย็น

                        เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะสภาสตรีแห่งชาติฯ และ องค์กรสมาชิก เข้าร่วมงาน “กิ๋นข้าวแลงตวยกั๋น” โดยผู้เข้าร่วมงาน ร่วมร้องเพลงความฝันอันสูงสุด โดยพิธีเสร็จสิ้น เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

องค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมงาน มีดังนี้

 1. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลก นำโดย คุณนัยนา ปัตตพงษ์ นายกสมาคม
 2. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิษณุโลก นำโดย คุณวิไลวรรณ นิมมานพัชรินทร์ รองนายกสมาคม
 3. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นำโดย คุณอัมราพร มุ้งทอง นายกสมาคม
 4. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงอุตรติตถ์ นำโดย คุณเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกสมาคม
 5. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย คุณจงกลรัตน์ เขียวจันทร์แสง อุปนายกสมาคมที่ ๑
 6. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเชียงราย นำโดย คุณพาณี จินดาวงศ์ นายกสมาคม
 7. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงราย นำโดย คุณศรีวรรณา เลาหตีรานนท์ นายกสมาคม
 8. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย นำโดย คุณศรีสอาด ชัยพันธ์ นายกสมาคม
 9. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย-เชียงใหม่ นำโดย คุณมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกสมาคม
 10. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย คุณภาวนา แสงรัตน์ นายกสมาคม
 11. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพะเยา นำโดย คุณจันทร์จิรา ธุระ นายกสมาคม
 12. สมาคมสตรีนครลำปาง นำโดย คุณอัญชลี  อินทร์อุดม นายกสมาคม
 13. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ลำปาง นำโดย คุณนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ นายกสมาคม
 14. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดลำปาง นำโดย คุณนงลักษณ์ แสงทอง เลขานุการฯ
 15. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชีพแห่งประเทศไทย-ลำพูน นำโดย คุณอรทัย ออประยูร นายกสมาคม
 16. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจามเทวีศรีหริภุญไชย จังหวัดลำพูน นำโดย คุณพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกสมาคม
 17. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงราย นำโดย คุณเฉลียว สันดุสิต นายกสมาคม
 18. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำโดย คุณมนชยา ตันตระกูล รองนายกเหล่ากาชาด