สภาสตรีแห่งชาติฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

                      เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) เป็น ประธาน ใน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย ดร. เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบนด์ท ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ, คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ, คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ, คณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ สมาชิกสมทบ และ องค์กรสมาชิก เข้าร่วม งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ยอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จำนวน ๑,๓๙๙,๖๓๓ บาท แบ่งเป็น ถวายพระภิกษุ-สามเณร ๓๑ รูป จำนวน ๔๔,๕๐๐ บาท, บำรุงพระอาราม จำนวน ๑,๒๐๐,๐๒๘ บาท, บำรุงโรงเรียน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และ โรงเรียนเทศบาล ๑ โรงเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๒๐,๐๐๐ บาท, ค่าใช้จ่ายทั่วไป จำนวน ๑๓๕,๑๐๕ บาท

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย

 1. ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติ คุณเรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบนด์ท
 2. ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณจรรยา เฮงตระกูล
 3. คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ พร้อมด้วย
  คุณวิภาศิริ มะกรสาร คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธาน, คุณไปรยา บุญมี เลขาธิการ,
  คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร คุณศิริรัตน์ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการ, คุณสุกัญชญา ตันสุหัช
  พ.อ.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ดร.อนงศ์ศรี สิทธิอาษา, คุณอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ
  และ
  คุณอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ
 4. คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นำโดย คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณณัฎฐปภาณ จันทร์ละมูล, คุณสุนันทา หาอุปละ, คุณกนกอร ศิริกุลพัฒนผล,
  ดร.เกตุสุพิญช์ ธนนันท์โสภณ
 5. คณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ นำโดย คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ พร้อมด้วย คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ รองประธาน คุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล,
  คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี, คุณพิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หอรุ่งเรือง คุณสมศรี อินทศักดิ์อุบล
  คุณยุพดี สัตตะรุจาวงษ์, คุณอาภรณ์  ตุลารักษ์
  และ คุณณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์ กรรมการสมาชิกสมทบ
 6. สมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย คุณอรอุษา ชินะโยธิน คุณฉลวย เลขาพันธ์ คุณอรพิน ไกรรณภูมิ คุณมลีวัลย์ จริยากูล อาจารย์สมจิตต์ เมฆาสุวรรณรัตน์ และ คุณศิริเพ็ญ วิจารณกุล
 7. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย-เชียงใหม่ และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย คุณมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกสมาคม

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดลำปาง นำโดย คุณนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์
นายกสมาคม

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลก นำโดย คุณนัยนา ปัตตพงษ์ นายกสมาคม

สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดงจังหวัดเชียงราย นำโดย คุณศรีสอาด ชัยพันธ์ นายกสมาคม

สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณพรทิพย์ ตั้งกีรติ ประธาน

สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย คุณอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคม

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง นำโดย คุณธาริกา มงคลสุข นายกสมาคม

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย คุณศิริพร ไพบูลย์ เลขาธิการสมาคม