สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะสหพันธ์สตรีแห่งชาติยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
๐๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

          เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) มอบหมายให้ คุณเบญจมาศ ปริญญาพล  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติ ฯ, คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติ ฯ และ คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการบริหารและกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติ ฯ เป็นผู้แทนในนามสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมให้การต้อนรับ Madam Nongbu Yangzong รองประธานสหพันธ์สตรีแห่งชาติยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

                Madam Nongbu Yangzong ให้ความสนใจในประเด็นการพัฒนาศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรีทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่ง คุณวันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้นำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจด้านสตรีของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเสรีภาพของบุคคล ส่งเสริมบทบาทสตรี การสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นฐานที่มีการบริหารจัดการทุนในชุมชนให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และองค์กรภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐร่วมพัฒนา รวมทั้งได้นำ   Madam Nongbu Yangzong และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานในระดับพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มเสี่ยง/สตรีด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นพลังที่สำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป