สภาสตรีแห่งชาติฯ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
๐๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

                เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วย คุณยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธาน  สภาสตรีแห่งชาติฯ, พ.อ.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ , คุณธิดารักษ์  สัจจพงษ์ ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติ, คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ, คณะกรรมการสมาชิกสมทบ, สมาชิกสมทบ และ องค์กรสมาชิก ได้จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พร้อมด้วยการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และถวายจตุปัจจัย   ไทยธรรม เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (เจ้าของบ้านพระกรุณานิวาสน์) ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ณ ห้องประชุม ๑ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

คณะสภาสตรีแห่งชาติฯ มีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย..

๑) คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ  คุณรัชนี  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณเบญจมาศ  ชาญประดิษฐ์ ประธานฝ่ายสถานที่, คุณธัญมณ  เจริญรุ่งศิริ, คุณกัณตนา ตันพิพัฒน์,  คุณพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม, คุณทศพร บุญลือ, คุณสุจิตรา วงศ์สุรไกร, คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์, คุณนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา, คุณวัชรี  วรรณศรี กรรมการ, คุณสรวณี กู้ประเสริฐ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ, พลตรีหญิง นงพงา ข่มไพรี กรรมการฝ่ายบรรณารักษ์

๒) คณะกรรมการสมาชิกสมทบ คุณพวงทอง  อานันทนะสุวงศ์ รองประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบคุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล กรรมการ

๓) สมาชิกสมทบ คุณฉลวย เลขาพันธุ์, คุณอรอุษา ชินะโยธิน, คุณพิชยา รัตนดิลก ณ  ภูเก็ต, คุณทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี, คุณศรันย์ธร ลิมปิษเฐียร, คุณกรองทอง ภู่สมบุญ

๔) องค์กรสมาชิก

๔.๑ สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ

๔.๒ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ                      

๔.๓ สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย

สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ได้เสร็จสิ้นพิธีใน เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.