๔๔. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมกับ ก.ล.ต. และ สสว. เชิญชวนองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ภายใต้โครงการ “Online Marketplace” ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการสตรีและผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางอื่นๆ เติบโตยั่งยืน
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดทำหนังสือ  เรียน นายกสมาคมองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เข้าร่วมโครงการ "Online Marketplace" พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกอบด้วย ๑) คู่มือการให้ความรู้ผู้ประกอบการในการจัดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม ๒) เงื่อนไขผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( สำนักงาน ก.ล.ต. ) จัดทำร่วมโครงการ "Online Marketplace"เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบการในกลุ่มเปราะบางอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านไมโครไซต์บนแพลตฟอร์ม shopee โดยได้ส่งเอกสารให้องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีชาติฯ ได้กรอกใบสมัคร และส่งคืนกลับในระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

 

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ กล่าวว่า สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สสว. และ ก.ล.ต.และเครือข่ายผู้ประกอบการของหน่วยงานภาครัฐ ในความร่วมมือโครงการ “Online Marketplace” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ครบรอบ ๓๐ ปี เพื่อส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าผ่านไมโครไซต์ บนแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ “Shopee” ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในส่วนของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดทำหนังสือเรียนเชิญองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งมีอยู่ ทั่วประเทศ  จำนวน ๒๑๕ องค์กร ให้เข้าร่วมโครงการ “Online Marketplace” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม SME SE และผู้ประกอบการในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ประกอบการสตรี และผู้ประกอบการกลุ่มผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ มีโอกาสจำหน่ายสินค้าและขยายธุรกิจผ่าน “Shopee” แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่กิจการขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้สะดวก ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดทำหนังสือเรียนเชิญองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย

 

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงขอเรียนเชิญองค์กรสมาชิก ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส เสริมรากฐานให้กับธุรกิจเติบโต ปูทางสู่การมีโอกาสเข้าระดมทุนในตลาดทุน โดยเรียนเชิญองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขององค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯให้ผู้บริโภคได้รับทราบและรู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งผลให้องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น” นางสาวสุกัญญา กล่าวทิ้งท้าย

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด