๔๓. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ส่งเสริมองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรี สัญจรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  น.. ที่ โรงแรม แอทที บูทีค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ห้องเจ้าพระยา โรงแรมเจ้าพระยาธารา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมสตรีภาคกลาง สัญจรไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางกุสุมล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง เป็นประธานเปิดการประชุมสตรีภาคกลาง

 

สำหรับการประชุมวันนี้ ยึดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อม เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว ชีวิตในครอบครัว และการมีส่วนร่วมในสังคม โดยกระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่ม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความกระตือรือร้น มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้ ตลอดจนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น และจัดตั้งพร้อมพัฒนาองค์กรสตรีในแต่ละระดับเพื่อเป็นแกนนำในการคิดตัดสินใจวางแผนแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสตรี ซึ่งการประชุมในวันนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมองค์กรสตรี ในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีต่อไป

 

 

 รายงานข่าว :สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธย

ดาวน์โหลด