๔๒. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) มอบผู้แทนคณะกรรมการการจัดงานวันสตรีไทย เข้าพื้นที่ เตรียมความพร้อมการจัดงานวันสตรีไทยและการถ่ายทอดสด ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ TRUE ICON HALL ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันนี้ ( ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ) เวลา ๑๕.๐๐ น.ที่ TRUE  ICON HALL ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากคณะกรรมการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๕  ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  เดินทางไปศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น ๗ เพื่อเตรียมความพร้อม ในด้านสถานที่  ด้านพิธีการ และการถ่ายทอดสด จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๕   ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 

 

สืบเนื่องจากวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ของทุกปีกำหนดให้เป็น “ วันสตรีไทย ” สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ ส่วนราชการ องค์กรสมาชิก จัดงาน“ วันสตรีไทย ” เพื่อให้สตรีไทยทั้งประเทศ เห็นความสำคัญของการการพัฒนาตนเอง การเป็นแบบอย่างของการครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน สังคม  และประเทศชาติ ในปี มหามงคล ๒๕๖๕ ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย หนดจัดงานวันสตรีไทยประจำปี ๒๕๖๕  ภายใต้แนวคิด “ พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย ” ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ  TRUE  ICON HALL ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยทั่วประเทศ ซึ่งมีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของบุคคล ชุมชน และสังคมในภาพรวม ประกอบด้วย สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘๒ คน สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๖๘ คน สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๙๑ คน เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔ คน รวม ๒๖๕ คน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติฯ

 

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ