๓๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ รายงานสรุปกิจกรรม
๐๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ศิลปาชีพวัดน้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อฝึกทักษะการทอผ้าลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับลายอัตลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ โดยมี นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอมหาราช พัฒนาการอำเภอมหาราช คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดฯ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ให้การต้อนรับ โดยมี นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานบรรยายสรุปกิจกรรม และนางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการสมาคมสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมสตรีศรีอยุธยา เข้าร่วมในพิธี พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อย่างพร้อมเพรียง

 

นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความโชคดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพวัดน้ำเต้าแห่งนี้ เป็นสถานที่ฝึกอบรม สร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่น บุคคลทั่วไปและยังสืบทอดจนถึงปัจจุบัน การจัดฝึกอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายวิฑูรย์ ศิลาคำ ที่ปรึกษากรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการทอผ้าเป็นอย่างดีเป็นผู้ฝึกสอน เพื่อให้การทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณารีฯ ร่วมกับลายปลาตะเพียน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนและครอบครัว

 

นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า  ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพลิกฟื้นผ้าไทยในรูปแบบใหม่ ฟื้นคืนชีวิตแล้วก็สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนไทยทั้งประเทศ พระองค์ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสานต่องานด้านศิลปหัตถศิลป์ ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถักทอด้วยฝีมือของชาวนาชาวไร่ ทรงมีพระทัยอันแน่วแน่ ที่จะส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอผ้าในทุกภาคที่ก่อเกิดขึ้น จากสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน และสานต่อด้านการอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมือง อันทรงคุณค่ายิ่งไว้บนผืนแผ่นดินไทยสืบต่อไป

สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มีความมุ่งมั่นเพื่อฝึกการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้า ร่วมกับลายอัตลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น ๑ ใน ๒  กิจกรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดฝึกอบรม ในส่วนกิจกรรมแรก เป็นการฝึกประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าบาติกลายดอกโสน  เมื่อวันที่ ๒๖  เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา  ซึ่งในวันนี้ได้จัดฝึกพัฒนาทักษะกิจกรรมที่ ๒ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทอผ้าผ้าลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับลายปลาตะเพียน เป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ มีสมาชิกสตรีกลุ่มทอผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมรับการฝึก จำนวน ๑๕ คน  ในนามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนให้พี่น้องคนไทย สนับสนุนช่วนกันซื้อผ้าทอชาวชุมชนและสวมใส่ผ้าไทย เพรเพื่อท่านเป็นจะส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือชุมชน ช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก รายได้ก็จะกลับไปสู่ชุมชนในชนบทต่อไป

 

 

 

รายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

 เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ