สภาสตรีแห่งชาติ ฯ ได้รับเกียรติจาก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เชิญเข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน วันอาหารโลกปีที่ ๓๖
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

                        เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization – FAO) ถวายตำแหน่ง ทูตพิเศษเพื่อการขจัดความหิวโหย (FAO Special Ambassador for Zero Hunger) แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน วันอาหารโลกปีที่ ๓๖ ณ ที่ทำการองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร

                   ในการนี้ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเกียรติจาก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เชิญเข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอาหารโลกปีที่ ๓๖ โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ได้มอบหมายให้ คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมในพิธีสำคัญดังกล่าว  

               จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรตัวอย่างจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประกอบด้วย สาธารณรัฐฟิจิ ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ ประเทศไทย รวม ๕ คน

                สำหรับคนไทยผู้ได้รับพระราชทานรางวัลได้แก่ นายดิลก ภิญโญศรี ผู้มีผลงานโดดเด่นในการทำการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นเกษตรกรต้นแบบในการทำไร่อ้อยในพื้นที่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ด้วยการใช้รถตัดอ้อย เพื่อเก็บผลผลิตส่งโรงงานน้ำตาล แทนการเผา

                         เอฟเอโอ ระบุว่า การขจัดความหิวโหยทั่วโลกให้หมดสิ้นไปภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) ถือเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ โดยที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงดำเนินโครงการต่างๆ จำนวนมาก เพื่อขจัดความ หิวโหยและแก้ปัญหาด้านภาวะโภชนาการในประเทศไทย และในอีกหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประเทศภูฏาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต จึงเห็นสมควรถวายตำแหน่งทูตพิเศษดังกล่าว ซึ่งทรงตอบรับด้วยความยินดียิ่ง