ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๕๙
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

           เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วย คุณไปรยา บุญมี เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

                 โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทรงพระกรุณาโปรดให้ ท่านผู้หญิง วราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธี

                       ภายในงานมีพิธีทำบุญถวายสังฆทาน โดยประธานองค์การต่างๆ ๑๐ แห่ง ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นประธานก่อตั้งหรือมีส่วนร่วมก่อตั้ง หรือมีส่วนริเริ่มเป็นกรรมการก่อตั้ง แด่ พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในการนี้ คุณไปรยา บุญมี เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมถวายสังฆทาน ในนามสภาสตรีแห่งชาติฯ ด้วย

                  จากนั้นเป็นพิธีประทานรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีจำนวนผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น ๑๖๗ คน ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลต่างๆ ดังนี้......

  • อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
  • ครูในกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ชุมชนและสังคม (ตำรวจจราจร พนักงานกวาดถนน พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) / บรัษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) พลเมืองดี ดารานักแสดงที่มีจิตอาสา และ อาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น.......

              สำหรับ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นมูลนิธิที่จัดกิจกรรมเพี่อเผยแพร่เกียรติคุณ  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เพื่อให้เป็นตัวอย่างและแบบฉบับที่ดี โดยเฉพาะแก่อนุชนรุ่นหลัง พิจารณาให้ความร่วมมือสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ และองค์การพัฒนาสังคม ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้มีส่วนริเริ่ม และ พิจารณาให้รางวัล แก่บุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง ซึ่งได้จัดพิธีมอบรางวัลขึ้นเป็นประจำทุกปี