สภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับคณะเยาวชน กว่า ๙๕ คน จากทั่วประเทศ ที่ได้รับทุนการศึกษาของ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

                        เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปภัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) เป็นประธาน งานเลี้ยงอาหารกลางวัน ต้อนรับคณะเยาวชน กว่า ๙๕ คน จากทั่วประเทศ ที่ได้รับทุนการศึกษาของ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยก่อนเริ่มงานได้นำ คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณวิภาศิริ
มะกรสาร คุณเบญจมาศ ปริญญาพล
รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการ, คุณศรีวรรณ สายฟ้า ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณจรรยา เฮงตระกูล คุณจิระนันท์ ฟักพันธุ์ไผ่ ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ,
และ คณะกรรมการฝ่ายศาสนา ประกอบด้วย คุณฉลวย เลขาพันธ์ คุณอรอุษา ชินะ คุณมลิวัลย์ จาริยางกูร ดร.กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์ คุณนภาพร พันธ์ศรีมังกร คุณนภาพร อภัยวงศ์ คุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล คุณอาภรณ์ ตุลารักษ์ คุณณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์ คุณมาลีวัลย์ จริยากูล นอกจากนั้นยังมี คุณกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล ผู้ช่วยเลขาธิการและผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ และ คณะเยาวชนมูลนิธิ ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  ยืนไว้อาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ

 

หลังจากนั้น ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวต้อนรับ คณะเยาวชนฯ โดยมีใจความสำคัญว่า..

“…สภาสตรีฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับ คณะเยาวชน ได้รับทุนจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ซึ่งเยาวชนในที่นี้ถือว่าโชคดี และเป็นโอกาสดีของน้องๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ที่คอยช่วยเหลือพวกเราให้ได้รับการศึกษาตามความสามารถอย่างต่อเนื่องจนมีอาชีพที่สุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัว และเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างเต็มที่ขอให้น้องๆ ตั้งมั่นในการทำความดี ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติสืบไป…”

สำหรับ สภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานขององค์กรสตรีทั่วประเทศ รวมถึงร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศนอกจากนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการอำนวยการสมัยที่ ๒๕ มี นโยบายในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเสมอมา และทุกปีสภาสตรีแห่งชาติฯได้จัดโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสตรีไทย ๑ สิงหาคม ของทุกปี