สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

              เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ สภาสตรีแห่งชาติฯ คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งขาติฯ, คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการ, คุณรชต กุลกำม์ธร, คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริหาร คุณธนชานันท์ พัฒนาดี คุณณัฎฐปภาณ จันทร์ละมูล คุณศศิกร หงสกุล คุณวัชรี วรรณศรี คุณภคมน คุณัชญ์ธาดา, คุณธัญมน เจริญรุ่งศิริ คุณสุจิตรา วงศ์สุรไกร คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ ร่วม ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง โดยได้ถวายแจกันดอกไม้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย พร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคล