สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ” จังหวัดนครราชสีมา
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

                   เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณไปรยา บุญมี เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการ, คุณสุกัญชญา ตันสุหัช ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์ ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา คุณอัจราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ และ พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล, คุณจิตตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ สภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสมาชิกสมทบ, และ องค์กรสมาชิก เข้าร่วม โครงการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรสมาชิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๒๐ จังหวัด โครงการดังกล่าวจะจัดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นที่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่แรก จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี คุณมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, คุณณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและนายกสมาคมสตรีจังหวัดนครราชสีมา และ คุณกรองมณี ดุจจานุทัศน์ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค ๕ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับ โดยภายในงานทั้ง ๒ วัน มีรายละเอียดดังนี้

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

  • ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

                  คณะสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนากระชับความสัมพันธ์ขององค์กรสมาชิก ใน หัวข้อ “จับเข่าเล่าสู่กันฟัง ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ” โดยมี คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการ สภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวต้อนรับองค์กรสมาชิก กล่าวแนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ สภาสตรีแห่งชาติฯ, ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานสมาชิกสมทบ และให้ องค์กรสมาชิก แนะนำตัวเอง จากนั้น คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ ประธานจัดงาน, คุณจรรยา เฮงตระกูล ประธานร่วมจัดงาน กล่าวต้อนรับและเริ่มการเสวนากระชับมิตรองค์กรสมาชิก มีใจความสำคัญว่า...

                 “…สภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นองค์กรที่จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสตรีทั่วประเทศ คณะกรรมการอำนวยการ สมัยที่ ๒๕ โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ เป็นประธานสภาสตรีแห่งชาติ จึงได้กำหนดนโยบายที่สนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการระหว่างสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิก…”

                  ลำดับต่อมา คุณจิตตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ขึ้นมากล่าวถึงบทบาทของ คณะกรรมการบริหาร และ คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวถึงบทบาทงานของ คณะกรรมการสมาชิกสมทบ

  • เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

                ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  ได้เข้าร่วมงานและเป็น ประธาน กล่าวเปิดงาน “ราตรี อีสาน บ้านเฮา” มีใจความสำคัญว่า…

            “…ในงาน “ราตรี อีสาน บ้านเฮา” นี้ เป็นการแสดงออกถึงความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรสมาชิก หวังว่าทุกท่านจะได้รับความสุขและสนุกไปกับกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ที่เราร่วมกันรังสรรค์ขึ้นมานี้ ภาพที่เห็นทุกท่านแต่งกายด้วย ผ้าทอไทย สวยงาม เป็นภาพที่ประทับใจยิ่ง ผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้มีการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่สืบไป…”

              จากนั้น คณะสภาสตรีแห่งชาติฯ และ แขกท่านผู้มีเกียรติ ได้รับชมการแสดงแบบผ้าไทย โดย นายกองค์กรสมาชิก และการแสดงขับร้องเพลงจากศิลปิน คุณภูสมิง หน่อสวรรค์ ซึ่งงานเสร็จสิ้น เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น.

วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

  • เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

          คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ ประธานจัดงาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวเปิดงาน “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ” โดย มีใจความสำคัญว่า...

           “…คณะกรรมการอำนวยการสมัยที่ ๒๕ นี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน และมีความยั่งยืน สามารถนำไปปฏิบัติต่อได้ มีความสอดคล้องตามความต้องการในแต่ละพื้นที่  จึงได้จัดทำโครงการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ” ขึ้น เพื่อพบปะกับเครือข่ายองค์กรสมาชิกทุกภาคทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบกิจกรรม และความต้องการขององค์กรสมาชิก โดยในโครงการนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ อาทิ กฎหมายขั้นพื้นฐานสำหรับสตรี การพัฒนาบุคลิกภาพ และความรู้ด้านอาชีพ เป็นต้น…”

              จากนั้นได้เข้าสู่ช่วง ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สตรีไทยในสายตานักปกครอง” โดย คุณมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย โดยมีใจความสำคัญว่า...

            “…ผู้หญิงไทย นอกจากการทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแล้ว ผู้หญิงยังเข้ามามีบทบาทในการบริหารกิจการของบ้านเมือง รวมถึงการบริหารองค์กร โดยผ่านการเป็นตัวแทนทางสมาคมต่างๆ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าผู้หญิงมีความละเอียดอ่อน รอบคอบกว่าผู้ชาย รวมถึงผู้หญิงมีแนวคิดในการพัฒนาที่เน้นไปทางด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้ดีกว่าผู้ชาย ผู้หญิงไทยจึงเป็นพลังสำคัญที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนสังคม...”

             ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้มอบของเพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

          ลำดับต่อมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ ปาฐกถาพิเศษ ถึง นโยบายในการดำเนินงานสภาสตรีแห่งชาติฯ, ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และ แผนการดำเนินงานในอนาคต

          จากนั้น คณะสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บุคลิกดีสตรีไทย” โดย พ.อ.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้มอบของเพื่อเป็นที่ระลึก ต่อมา คณะสภาสตรีแห่งชาติฯ, องค์กรสมาชิก และ ผู้ร่วมงานทุกท่าน ร่วมกันสวด โพชฌังคปริตร เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

          หลังจากนั้น บรรยายพิเศษ เรื่อง “กฏหมายขั้นพื้นฐานสำหรับสตรี” โดย คุณสมนึก แสงทอง อัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้มอบของเพื่อเป็นที่ระลึก แก่ คุณสมนึก แสงทอง

          คณะสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จสิ้น การเข้าร่วม โครงการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สานพลัง สร้างอาชีพ” ณ ห้องประชุมโรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

          ในเวลาต่อมา คณะสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เดินทางไป บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นการส่งเสริมให้หมู่บ้านซึ่งมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีเอกลักษณ์  มีความโดดเด่น  มีแหล่งท่องเที่ยว สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม และใช้จ่ายในหมู่บ้าน ด้วยวิธีเชื่อมโยงสินค้า OTOP ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวและบริการ  โดยยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

องค์กรสมาชิก ที่เข้าร่วมงาน มีดังนี้

1.สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ นำโดย คุณมัณฑนา สงวนวงศ์ชัย นายกสมาคม

2.สมาคมสตรีจังหวัดนครราชสีมา นำโดย คุณณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกสมาคม

3.สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครราชสีมา นำโดย คุณอินทิรา เชิดชัย นายกสมาคม

4.สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนนครราชสีมา นำโดย คุณนรินทิพย์ กาญจนศิริ นายกสมาคม

5.สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย คุณอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคม

6.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ นำโดย คุณอาหม่วย บุษรารังสี นายกสมาคม

7.สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ขอนแก่น นำโดย คุณยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคม

8.สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น นำโดย คุณวิรัชดา อินทรแพทย์ นายกสมาคม

9.สมาคมสตรีจังหวัดสกลนคร นำโดย ผู้แทนนายกสมาคม

10.คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย คุณพรรณี  จันทะศรี ประธาน

11.สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี นำโดย ดร.ประกายแก้ว รัตนนาคะ นายกสมาคม

12.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงอุดรธานี นำโดย คุณสิริรัตน์ ศรีสกุลวงศ์นิมิตร นายกสมาคม

13.สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-อุดรธานี นำโดย คุณสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย นายกสมาคม

14.สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กาฬสินธุ์ นำโดย คุณทองสมุทร เล็กเอกรัตน์ นายกสมาคม

15.สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย ดร.อัจฉรา พรสีมา นายกสมาคม

16.สมาคมสตรีมุกดาหาร นำโดย คุณพัชชา ทองเรือง นายกสมาคม

17.สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดยโสธร นำโดย คุณสุวรรณี พุดตาลดง นายกสมาคม

18.สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย คุณสมปอง ว่องสันธนพงษ์ นายกสมาคม

19.สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นำโดย คุณมนัส แก้วประพันธ์ เลขาฯ สมาคม

20.สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนเขต ๓ นำโดย คุณบัวหลวง อาษาพล นายกสมาคม

21.ชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติฯจังหวัดนครราชสีมา นำโดย ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์ ประธาน

22.ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา นำโดย คุณกรองมณี ดุจจานุทัศน์ ประธาน

23.สโมสรไลออนส์สุรนารี นำโดย ไลออนนิตยา วงศ์ชัยนราธร นายกสโมสร

24.สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาค ๕ จังหวัดนครราชสีมา นำโดย
คุณกรองมณี ดุจจานุทัศน์ ประธาน

25.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบึงกาฬ นำโดย คุณแว่นฟ้า ทองศรี ประธาน

26.คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสกลนคร นำโดย คุณอัมราวดี พรหมสาขา ณ สกลนคร ประธาน

27.สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร นำโดย คุณยุพา สุภอมรพันธ์