สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าพบ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ : ศุกร์ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
๐๑ กันยายน ๒๕๕๙

                     ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) เข้าพบ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ห้องรับรองชั้น ๙ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                            เวลา ๐๗. ๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย คุณเบญจมาศ ปริญญาพล, คุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ และ คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าพบ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อกล่าวขอบคุณ ในการร่วมมือจัดงาน วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดียิ่ง โดยมีคณะ ให้การต้อนรับ ประกอบด้วย พล.ต.อ. สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ,
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี พล.อ.สินธุ์ชัย สมานทรัพย์, พล.ท. เกรียงศักดิ์ ธันวานนท์, พล.ต. วีระชัย จิตต์คันธา, พล.ต.ต. เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ, คุณเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
และ คุณวันเพ็ญ  สุวรรณวิศิฏฐ์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

                               ในการนี้ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้กล่าวว่า...

                               “...ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทยทั่วหล้า ใต้พระบารมี ร่วมใจภักดี พระบรมราชินีนาถของแผ่นดิน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีสตรีไทยดีเด่นจำนวน ๑๗๓ คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น จำนวน ๒๕ คน เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงการจัดบูธและแสดงนิทรรศการจากภาคีเครือข่าย สะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีจากทุกภาคส่วน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดียิ่ง…

                    ในนามของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอขอบคุณ สภาสตรีแห่งชาติฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือและเป็นกำลังสำคัญในการจัดงานวันสตรีไทยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาศักยภาพสตรี จะให้การสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการทำงานด้านสตรี เพื่อให้สตรีไทยเป็นพลังที่สำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป…”

                       จากนั้น คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตาม และรายงานสถานการณ์ทั่วไปรวมทั้งสถานการณ์เฉพาะทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ ทุกวันเวลาราชการ ระหว่าง 08.30 – 09.30 น.สามารถดำเนินการเร่งด่วนในกรณีพบสถานการณ์ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถือเป็นเครื่องมือในการบริหาร ที่ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์