โครงการ “ชีวิตสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์” : อังคาร ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

                   ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสมาชิกสมทบ และ องค์กรสมาชิก เข้าร่วม โครงการ “ชีวิตสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์” โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ คุณกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ ใน คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะ ประธานจัดทำโครงการฯ เป็นผู้กล่าวคำรายงาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

                 เนื่องจาก สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงสภาพปัญหาและความจำเป็นในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมพึ่งตนเองได้ และสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุเมื่อมีอายุมากขึ้นร่างกายจะมีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ตามวัย การออกกำลังการที่เหมาะสมและสม่ำเสมอถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยในการส่งเสริมและป้องกันโรค ทำให้เกิดผลดีต่อร่างกาย

 • มีกิจกรรม ดังนี้

                   เวลา ๐๙.๑๕ น. เสวนาเคล็ดลับผู้สูงวัย สุขภาพดี โดยวิทยากร คุณยุพา เจียรกุล, ผศ.จิตโสมนัส ศิวดิตถ์, คุณทัศนีย์ จันทร์เรือง, คุณศุลีมาศ สุทธิสัมพัทธ์

                   เวลา ๑๐. ๑๕ น. กิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยการ ออกกำลังกาย ในการเต้น Zumba Gold เพื่อป้องกันอัลไซเมอร์ โดยมี ผศ.อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะมาร่วมออกกำลังกายในครั้งนี้ด้วย

ผู้มีเกียรติเข้าร่วมโครงการ “ชีวิตสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์” ประกอบด้วย

 1. คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย คุณรชต กุลกำม์ธร, ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล
 2. คณะกรรมการสมาชิกสมทบ นำโดย คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานกรรมการสมาชิกสมทบฯ และ คณะกรรมการ ประกอบด้วย คุณมัจฉรี โอสถานนท์ คุณสุกัญชญา ตันสุหัส, คุณทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี
 3. ที่ปรึกษาประธาน สภาสตรีแห่งชาติฯ คุณจรรยา เฮงตระกูล
 4. คณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ นำโดย คุณกรแก้ว วิริยะวัฒนา คณะกรรมการ ประกอบด้วย คุณสุณี
  ตั้งในคุณธรรม, คุณอัญชลีพรรณ อมรวิวัฒน์, คุณสุกัญญา จงจิตรนันท์
  และ อนุกรรมการ ประกอบด้วย คุณพิชญา วงศ์ปิยะกุล, คุณพุทธชาติ บริบูรณ์ทรัพย์, คุณโรจนา มโนบูรชัยเลิศ,
  ภญ.สุภัค ภัทรธีรกุล คุณกรรณิการ์ สุคนธมาน ช่วยสุข, คุณจิตรา นุชมี, คุณภา พลางกูร,
  คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี, คุณกัญสิตา สวัสดี, คุณมรกต ณ เชียงใหม่, คุณณิชชาพัทธ์ บุญเจริญ, คุณณัฐฎ์นันท์ญา อัศวณิชย์ชากร, คุณอรพินท์ ไอยะรา
 5. องค์กรสมาชิก ประกอบด้วย

คุณกฤตกา   โกวิทวรางกูร

คุณฉัตร  ชินสาย

คุณวรุณี  ธนวรานิช

คุณกัญญารัตน์    แซ่เตีย

คุณชุลีกร   ตั้งเขื่อนขันธ์

คุณธนาพร  สืบสิน

คุณกาญจนา  เติมประยูร

คุณชัยรัตน์   สม้อ

คุณนารกฤดี  จันทร์วงค์

คุณจุลี  ยลอารี

คุณชไมพร  เย็นปรีชา

คุณนวรัตน์  สมพงษ์

คุณจำนง  พงษพันธ์

คุณณัฐกานต์  พันธ์วัฒนกนก

คุณนวพร  สุขกิจวรรณี

คุณจันทิมา  ปัญจวัฒน์

คุณบุญชู  จีระศักดิ์จำรุญตรี

คุณปราณี  เหล่าหะเกียรติ

คุณพเยาว์  ปลิ้มสระไชย

คุณบังอร  กาเด๊ต

คุณปรานอม  ธุวมงคล

คุณมาลินี  ร่มโพธิ์

คุณบังอร  อัมรพยาฆร์

คุณปรานอม  นาคเสพ

คุณมาลี  หลุยลาภประเสริฐ

คุณเยาวลักษณ์  จันทร์ศิริโพธา

คุณประคองศรี  รุมรณกาศ

คุณมาลินี  ร่มโพธิ์

คุณยุพา  สุดใจ

คุณรุ่งนภา  คัตต๊อบ

คุณมาลี  หลุยลาภประเสริฐ

คุณลัดดา  ทรัพย์เย็น

คุณราตรี  จุลมานพ

คุณอรพรรณ  คงคาอินทร์

คุณลักขณา  ศิริคำ

คุณรัตนา นิพนธ์ศิริ

คุณลำยอง  มานะขจร

คุณวรวรรณ  ประดิษฐ์สินธ์

พลเรือตรีหญิงศิริมา กริชติทยาวุธ

คุณลิ้นจี่   เสวกวิหารี

คุณวราภรณ์   โกวิทวรางกูร

คุณศุภลักษณ์  เข็มทอง

คุณสุมาลี  มังกรแก้ว

คุณวิภาดา ทองอยู่เลิศ

คุณศศิชา ฮึงวัฒนากุล

คุณรัชดาวัลย์  จงอุดมสมพิศ

คุณวีณา  ทัยวงษ์

คุณวารี  ประสบเนตร

คุณเสาวนีย์   ดุลกูล

คุณสุรีภรณ์  ตางาม

คุณมาลิน วนะกิจติ

คุณสุมาลี  โกวิทวรางกูล

คุณสมทบ  นภาวุฒิ

คุณศิริเพ็ญ วิจารณกุล

คุณสมคิด  พุทธสุอัตตา

คุณอโนมา  วิจิตรวิกรม

คุณสายพิณ  ทวีธรรม์เจริญ

คุณสุชาดา  บูรณะปิณท์

คุณอรวรรณ  ประสพสุข

คุณมงคล  กริชติยาวุธ

คุณสุมาลี  สุวรรณรัตน์

คุณอุษา  กุลสมบัติ

คุณศิริจันทร์  แสงหิรัญวัฒนา

คุณสมพิศ  เพชรานนท์

คุณอุษา ชลายนเดชะ

คุณรัชนี  หมายบุญ

คุณสุกัญญา  ศรีโชค

คุณสุนิตย์  ยุพากิ่ง

คุณโศรดา  ธีระศิริศิลป์

คุณสุวรรณ  ไทยหาญ

คุณสุวิมล มังกรดิน

คุณเจษฎ์สุดา วงศ์บุญชัยพัฒน์

คุณสุวิมล  คงโครัตน์

คุณสุดารา  ดิษฐากรณ์

คุณสมาน  อารีสินพิทักษ์

คุณวัชรินทร์  เครือยา

คุณสุดาวรรณ  ศิริจารพงษะ

คุณยุพา  สัตตะรุจาวงษ์

คุณประนอม  มานะสัมพันธ์สกุล

คุณอรสา  ภาคสนธิ

คุณวรรณี  อดุลย์เจริญ

                สำหรับกิจกรรม โครงการ “ชีวิตสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์” ได้เสร็จสิ้น เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.