พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ : ศุกร์ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

                 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ, คณะกรรมการสมาชิกสมทบ และ องค์กรสมาชิก ร่วมใจเดินเฉลิมพระเกียรติ ในนาม “สภาสตรีแห่งชาติฯ” เพื่อ อัญเชิญพานพุ่ม เงิน – ทอง ถวายเป็นเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีผู้ร่วมเดินทั้งสิ้น ๑๐๘ คน จาก อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปยัง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อ วันศุกร์ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.

                 เวลา ๑๗.๕๐ น. ขบวนอัญเชิญพานพุ่ม เงิน – ทอง ของ “สภาสตรีฯ” ได้เดินไปถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และร่วมกัน ถวายพานพุ่ม เงิน – ทอง เป็นเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีฯ เป็นผู้ถวาย

                    เวลา ๑๙.๒๙ น. พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี เดินทางมาถึง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายคำนับพระฉายาลักษณ์ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น นายกรัฐมนตรี จุดเทียนชัย และ ร้องเพลงสดุดีมหาราชา ร่วมกัน

คณะสภาสตรีแห่งชาติฯ มีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย..

๑) คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรี นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ,​ 

นางวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานฯ และ คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์,  พ.อ.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล

 

๒) ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีฯ นางสาวจรรยา เฮงตระกูล

 

๓) คณะกรรมการสมาชิกสมทบ นำโดย นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการฯ และ

คณะกรรมการสมาชิกสมทบ ประกอบด้วย

คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์                คุณกิ่งแก้ว วงษ์สิงห์                   คุณพัทธนันท์ หิรัญบุณยสฤษดิ์

ดร.เจริญศรี  ท่วมสุข                           คุณณัฐมลตร์  ศิริศักดิ์สิทธิ์          คุณกรองทอง  สำราญไชยธรรม

คุณพิชยา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  หอรุ่งเรือง                                              คุณทรัพย์ทวี  เชื้อบุญมี 

คุณณฐพรรณ  อำไพ                          คุณเยาวมาลย์  วัชระเรืองศรี        คุณยุพดี  สัตตะรุจาวงษ์

คุณสุณี  ปานแก้ว                               คุณดวงเดือน  พินธุโสภณ            คุณฐานีย์พร คชเสนีย์

คุณพันธุภรณ์ มหังสา                         คุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล               คุณณฐพร  ชลายนนาวิน

คุณภูริตา  ผิวงาม                              คุณประกายดาว  อุดมศิลป์           ดร. เกศสุพิชญ์ ธนนันท์โสภณ์

คุณวรวรรณ ประดิษฐศิลป์                  คุณศศิกร หงสกุล                       คุณมณีวรรณ ถิระไท

คุณจันทิมา ยิ่งลือชา                         คุณทิชาชาด  ยิ่งลือชา               คุณรัศรินทร์  ลัดใหม่กุลวัฒน์

ดร.กนกวรรณ  โกมลสิทธิพงษ์           คุณวัชรี  วรรณศรี

 

๔) องค์กรสมาชิก ประกอบด้วย…

๔.๑ สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี นำโดย พ.อ.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล นายกสมาคมฯ และคณะ ประกอบด้วย

คุณศิริเพ็ญ วิจารณกุล                       คุณนารถฤดี จันทร์วงศ์                      คุณพิศสมัย สวัสดิโรจน์

คุณพรรณลักษณ์ ศรีกิตติเกษม           คุณทิพย์ณาลิญ พลสวัสดิ์                   คุณวกุลทิพย์ ศรีกุลวิวัฒน์

คุณพรรณี เงินนำโชค                        คุณปณัชช์ฐิตา บูรณกิจ                    คุณวิยดา สาสิงห์

คุณวรนุช จันทรปัญญา                      คุณภัทรณัชชา วุฒิพงศ์                    คุณภูริชณัส ภูศรีวรินทร์

คุณอัมพาพร แสงจันทร์                      คุณนภัค วรรณศรี

๔.๒ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – กรุงเทพมหานคร นำโดย ดร.สร้อยเพชร  เรศานนท์  นายกสมาคมฯ และคณะ ประกอบด้วย คุณมรกต โชติกุล, คุณเพ็ชรา ปิ่นทอง, คุณเศรษฐนันท์ ศิริสกุลเขมทัต

๔.๓ นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซ์ซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พันเอกหญิงอัญพร หิญชีระนันทน์

๔.๔ นายกสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์ คุณธาวิกา มงคลสุข

๔.๕ นายกสมาคมศิษย์ซางตาครู้สคอนแวนท์ คุณศันสนีย์ พานารถ

 

๕) ภาคีเครือข่าย

คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดนนทบุรี นำโดย คุณพัชรพร หะสิตะเวช รองประธานฯ และคณะ ประกอบด้วย

คุณณัฐพร กิตติรงค์                             คุณมัณฑิรา ลานทอง               คุณสรัญญา นุ่มดี        

คุณมุทิตา อาหมัด                               คุณสุกัญญา พูลสวัสดิ์              คุณกัญญา รุ่งกลิ่น                 

คุณศรินทิพย์ ธีร์สุพงศ์                        คุณนภัสศรันย์ พิมา                  คุณวลัยลักษณ์ จันการ์วงษ์                 

คุณสมปอง ก๋งแหยม                          คุณนิตดาวัลย์ คงล่มบูรณ์         คุณสุภาพร ป่อมแก้ว              

คุณศรีประไพ สารพัตร                       คุณจันทร์ทิพย์ ศรีสุธน              คุณยุพา อินทรนุรัตน์              

คุณกัญญาภัทร ลาจันทึก                   คุณภาสุรี ฮามวงศ์                    คุณวรารัตน์ มีคุณ            

คุณอรทัย คงเยียวยา                        คุณดุษิตา พันธุ์แก้ว                  คุณสมพร ทองอิสสระ              

คุณสนทพร อุดม                              คุณสมหมาย รัตตัญญู              คุณสุขศรี เดชดุดี                  

คุณณัฐวรรณ พิชัยอร่าม

 

๖) เจ้าหน้าที่สภาสตรีและผู้ร่วมเดินขบวน ประกอบด้วย

ดร.อลิษา กุญชรยาคง                       คุณวรชา กุญชรยาคง                คุณนันทิกานต์ ปานคล้ำ

คุณสุมาลี  เปี๊ยะขายคล่อง                  คุณประภาพร  แก้วสระคู            คุณพนิดา  โพธิแสง      

คุณจินตนา  ประสิทธิวงศ์                   คุณอุบลรัตน์  ฉายศรีสินธุ์          คุณวนิดา  นักเลิศพันธุ์       

คุณสิริลักษณ์ เลิศจรรยาพันธ์            คุณวิไลรัตน์ พานทอง                คุณกรรณิภา อิ่มพิทักษ์

คุณจินดา  ทะนามศรี                       คุณสำเริง  เอี่ยมลอย                  คุณนภา อุบลนุช

คุณชนิตา เฟื่องเกษม                      คุณนุชนภา แซ่คู                       คุณพิชชานันท์ หอมหวล

คุณเพ็ญศิริ จุลเจริญ                       คุณศิริงาม พันงาม                     คุณเพรชล้อม กลีบการะเกตุ

คุณธิดารัตน์ ฮวบดี                        คุณยุพา นกอยู่                           คุณปทุมพร หมั่นทำ

คุณวรรณา ขาวนวล

                สำหรับพิธี พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้เสร็จสิ้นพิธีใน เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น.