“วันสตรีไทย” ๒๕๕๙ : จันทร์ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ “พลังสตรีไทยทั่วหล้า ใต้พระบารมี ร่วมใจภักดี พระบรมราชินีนาถของแผ่นดิน”
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

“พิธีเปิด” งาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม

            ก่อนพิธีเปิดงาน มี “กิจกรรม” ดังนี้...

 • ภาคเช้า เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม

          ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ประธานอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นมี การแสดงขับร้องเพลง โดย ผู้ชนะการประกวด “เยาวสตรีสืบสานเพลงไทย” การแสดง ผลงานการประกวดออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงาน และชุดราตรี พิธีแสดงความยินดี “สตรีไทยดีเด่น” และ“เยาวสตรีไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีผู้มอบรางวัล ประกอบด้วย...

 • ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบ “เข็มสตรีไทยดีเด่น” ให้แก่ สตรีไทยดีเด่น
 • นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบ “เข็มดอกคัทลียา” สัญลักษณ์วันสตรีไทย ให้แก่ สตรีไทยดีเด่น
 • นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบ “เกียรติบัตร” ให้แก่ สตรีไทยดีเด่น
  และ เยาวสตรีไทยดีเด่น

        หลังจากนั้นได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ณ ซุ้มถ่ายภาพ

 • ภาคบ่าย เวลา ๑๗.๐๙ น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม

           สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๕๙

        เมื่อเสด็จฯถึง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นางสาวศิริพร กาญจนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี, พลตรีสนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑, พลตำรวจตรีสุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, Madam Maria Leonor Gerona Robredo Vice President of the Republic of the Philippines และ Mrs. Mary Jo A. Bernardo-Aragon เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เฝ้ารับเสด็จ

          นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี, ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นางยุวดี นิ่มสมบุญ ประธานมูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทย, นางเยาวเรศ ชินวัตร นายกสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ และผู้แทนศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเข้า ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและหนังสือ “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๕๙ และ ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก ประกอบด้วย...

 • นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
 • นางจรรย์สมร วัธนเวคิน อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๑๕
 • นางเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ
 • สตรี ASEAN จำนวน ๖ คน อาทิ Madam Maria Leonor Gerona Robredo Vice President  of the Republic of the Philippines

         จากนั้น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของ
“วันสตรีไทย” มีใจความสำคัญว่า “...วันสตรีไทย ถือกำเนิดขึ้นมาจากพระราชปณิธานใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของสตรีไทย ในการพัฒนาประเทศ ทั้งยังรวมถึง การสั่งสมภูมิปัญญาของสตรีไทย ที่สืบเนื่องกันมานับแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน ดังนั้น การธำรงความภาคภูมิใจนี้ไว้ให้ยั่งยืน ย่อมเป็นหน้าที่ของสตรีไทยทุกคน ที่จะต้องช่วยกันรักษาและเชิดชูเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไปโดยไม่ขาดสาย พระองค์ยังทรงเน้นย้ำให้สตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น ๔ ประการ คือ...พึงทำหน้าที่ของ “แม่” ให้สมบูรณ์ , พึงทำหน้าที่ “แม่บ้าน” ให้ดี , พึง “รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย” และ พึง “ฝึกฝนตนเอง...”

     ต่อมา พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กราบบังคมทูลรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ดังนี้ “...ประการแรก เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประการที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประการที่ ๓ เพื่อเสริมสร้างเจตคติของสังคมไทยให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของสตรีไทย ประการสุดท้าย เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทย มุ่งมั่นรักษาเอกลักษณ์ของสตรีไทย ในการเป็นผู้มีวัฒนธรรมอันงดงาม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป...”

         เสร็จแล้ว ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กราบบังคมทูลเบิก ผู้เข้ารับพระราชทานของ ดังนี้...

 • ผู้สนับสนุนการจัดงานฯ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน ๔๙ ราย
 • สตรีและองค์กร ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน ๑๒ ราย
 • ผู้ชนะเลิศการประกวดผ้าไทย
  เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน ๕ ราย

  จากนั้น พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานกรรมการตัดสินสรรหาสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีดีเด่น กราบบังคมทูลเบิก
“สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๙ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน ๑๖๑ ราย

   และ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลเบิก “เยาวสตรีไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๙
เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน ๒๕ ราย

   หลังจากนั้น ขบวนอัญเชิญเทียนชัย “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๕๙ เคลื่อนเข้าสู่ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม เมื่อขบวนเคลื่อนมาด้านหน้า
พระราชอาสน์ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับเทียนชนวนจากประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และทรงจุดเทียนชัยเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๕๙

           ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ ความว่า “...จะรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์จริงใจ...จะมุ่งมั่นบำเพ็ญตน ในการบำรุงรักษาครอบครัว สร้างสรรค์ความสามัคคี และนำความสุขสงบมาสู่ชาติบ้านเมือง...จะร่วมแรงร่วมใจกัน บำรุงส่งเสริม เด็กและเยาวชน ให้มีพัฒนาการที่ดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้เจริญวัยเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของแผ่นดิน เป็นพลังในการพัฒนาประเทศต่อไป...จะปฏิบัติตนตามเบื้อง
พระยุคลบาท ในการบำรุงรักษา และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ให้ดำรงยั่งยืนสืบไป...”

         เสร็จแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกจาก ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม เสด็จฯไปทอดพระเนตรนิทรรศการฯ จากนั้น ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ ๕ ชุด ร่วมกับ คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, คณะกรรมการจัดงานฯ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ, คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ, คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ และสตรีกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน และเสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น.

 

* * * * * * * * * *