สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานแถลงข่าว การจัดงาน วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ “พลังสตรีไทยทั่วหล้า ใต้พระบารมี ร่วมใจภักดี พระบรมราชินีนาถ ของแผ่นดิน”
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางเบญจมาศ ปริญญาพล นางวิภาศิริ มะกรสาร รองประธาน นางไปรยา บุญมี เลขาธิการ นางทิพวรรณ กิตติสถาพร นางวราพร พิพิธสุขสันต์ รองเลขาธิการ นางรชต กุลกำม์ธร  เหรัญญิก  ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ นางปภารัฐ ชูกลิ่น กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการสมาชิกสมทบ และองค์กรสมาชิก ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมหม่อมไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทย สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ และองค์กรสมาชิก จัดงานแถลงข่าว การจัดงาน วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ “พลังสตรีไทยทั่วหล้า
ใต้พระบารมี ร่วมใจภักดี พระบรมราชินีนาถ ของแผ่นดิน” ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทย และการให้ความสนับสนุนในการจัดงานวันสตรีไทยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นางรจนา สินที หัวหน้ากลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นกล่าวถึง การคัดเลือกเยาวสตรีดีเด่น

นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ขึ้นกล่าวถึงการประกวดสุดยอดผ้าไทย4 ภูมิภาค และการให้ความสนับสนุนในการจัดงานวันสตรีไทยของกรมการพัฒนาชุมชน

หลังจากนั้น ได้มีกิจกรรมเสวนา สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้ นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ สตรีไทยดีเด่น ประเภทสรรหา – นักธุรกิจ นางเสาวลักษณ์ ทองก๊วย สตรีไทยดีเด่น ประเภทสรรหา – สตรีพิการ และนางศศิธร วัฒนกุล สตรีไทยดีเด่น ประเภทองค์กองสมาชิก

         ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ แถลงว่า สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการสนับสนุนของ มูลนิธิก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทย สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ และ องค์กรสมาชิก ร่วมกันจัดงาน วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวความคิด “พลังสตรีไทยทั่วหล้า ใต้พระบารมี ร่วมใจภักดี พระบรมราชินีนาถ ของแผ่นดิน” โดยกำหนดการจัดงานขึ้น ๒ วัน ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกรฎาคม ๒๕๕๙ และวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหาคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสสำคัญที่ สภาสตรีแห่งชาติฯ ครบ ๖๐ ปี แห่งการก่อตั้ง ๙ กันยายน ๒๕๕๙

ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔ – ๑๐

  1. การประกวด ได้แก่ การประกวดเยาวสตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (ฝีปากไทย/ฝีมือรำไทย/รำไทย/มารยาทไทย) การประกวดเยาวสตรีจิตอาสา ที่มีผลงานโดดเด่น การประกวดเยาวสตรีสืบสานวรรณกรรมไทย (การประกวดเรียงความเกี่ยวกับแม่) การประกวดเยาวสตรีสืบสานเพลงไทย (ประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่) การประกวดออกแบบตัดเย็บผ้าไทย “ชุดทำงาน&ชุดราตรี” การประกวดสุดยอดผ้าไทย ๔ ภูมิภาค ประกอบด้วย การประกวดผ้าทอผืนงาม ประเภท “ผ้าไหม&ผ้าฝ้าย” และ การประกวดผ้าทอเยาวชน ประเภท “ผ้าไหม”
  2. สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ เลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่ “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ๘ – ๑๐

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม

          สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๕๙ กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ขบวนอัญเชิญเทียนชัย โดย นายกองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯ และสตรีในกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน, การพระราชทาน “เข็มที่ระลึก” แก่ผู้สนับสนุน “โล่เชิดชูเกียรติ” แก่ สตรีและองค์กร ผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน (12 ราย) อาทิ มาดามมาเรีย ลีโอนอร์ เจอโรนา โรเบรโด (Madam Maria Leonor Gerona Robredo) รองประธานาธิบดี ประเทศฟิลิปินส์ จะเดินทางมารับพระราชทานและมาดามชู ชิ่งหลิง (Madam Chu Qingling) ภริยาเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีผู้ชนะเลิศการประกวดผ้า เข้ารับพระราชทาน “ถ้วยรางวัล” สตรีไทยดีเด่นและเยาวชนไทยดีเด่น เข้ารับพระราชทาน “โล่เชิดชูเกียรติ”