๘๕๓. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน ต่อยอดหัตถศิลป์ พระพันปีหลวงของปวงประชา ภายใต้ชื่องานขันโตกดินเนอร์
๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

        วันที่  ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดงานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน ต่อยอดหัตถศิลป์ พระพันปีหลวงของปวงประชา ภายใต้ชื่องานขันโตกดินเนอร์ โดยมีนางเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและสนับสนุนการจัดงาน  ในการนี้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงาน ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
       
         โดยในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทย เพื่อสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และสืบสาน อนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย เชิดชู อัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทย
จำนวน  ๓  ชุดการแสดง ดังนี้ 
๑.     ชุดพัสตราภรณ์ไทย ล้ำเลอค่า คู่ควรไทย ซึ่งเป็นการแสดงผ้าของ   ๔    จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๒. ชุดพัสตราภรณ์ไทย แต่งแบบไหนให้สวยงาม เป็นการแสดงผ้าของเชียงใหม่ ชุดผ้าสันกำแพง ผ้าจอมทอง ผ้าแม่แจ่ม และผ้าดอยเต่า 
๓. ชุดพัสตราภรณ์ไทย สานสายใย จากภูผา สู่สากล เป็นการแสดงผ้าชนเผ่าประยุกต์ ร่วมสมัย 

     โดยดำเนินการตามมาตรการและข้อกำหนดในการควบคุมโรคโควิด – ๑๙ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกคน 

 รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียฃข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ