๘๕๐. สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบทองคำให้ผู้โชคดีผู้ถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยของสภาสตรีแห่งชาติฯ ทั้งนี้ประชาชน สามาถโหลดผลการออกรางวัล ได้ที่ Website https://www.thaiwomen.or.th/th/lottery
๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธาน มอบทองคำ ให้ผู้โชคดีผู้ถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยของสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยมีนางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และดร.สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และผู้แทนองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ เข้าร่วมในพิธี เข้าร่วมพิธี ณ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

สำหรับรายนามผู้ถูกรางวัลสลากสภากาชาดไทย ๒๕๖๕ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่เดินทางมารับรางวัล  ได้แก่

รางวัลที่ ๑  ทองคำแท่งหนัก ๕  บาท  มี ๑  รางวัล  เลขที่ ๓๐๗๗๔

            คุณปาริชาติ สาระศรี                               จังหวัด ลพบุรี

รางวัลที่ ๒  ทองคำแท่งหนัก ๓ บาท มี 3 รางวัล  เลขที่  ๐๑๓๘๘    ๐๗๔๗๕      ๔๗๙๕๖

            คุณฐิติมา อุ่มบางตลาด                           จังหวัด นนทบุรี

            คุณจุฑามาศ เจนรังสรรค์                         จังหวัด ขอนแก่น

            คุณอารีย์ ชาญชโลธร      .                       จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รางวัลที่ ๓ ทองคำแท่งหนัก ๒ บาท มี ๕ รางวัล  เลขที่   ๐๙๑๔๘     ๑๒๒๑๑  ๒๙๑๓๖          

   ๐๙๔๖๘     ๒๗๒๖๙   

            คุณอ้อยทิพย์  ทิพย์สูตร์                           จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

            คุณวัฒนา อินอนันต์                               จังหวัด อ่างทอง

           

           

รางวัลที่ ๔ ทองคำแท่งหนัก ๑  บาท มี ๕ รางวัล  เลขที่   ๐๒๗๑๓   ๑๓๘๕๘    ๓๓๖๑๑  

                                                                            ๐๙๒๖๓     ๑๖๗๓๔

คุณอ้อยทิพย์  ทิพย์สูตร์   จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

 คุณวัฒนา อินอนันต์   จังหวัด อ่างทอง

รางวัลเลขท้าย ๓ ตัว สร้อยคอทองคำหนัก ๒ สลึง  มี ๕๐ รางวัล   เลขที่   ๓๙๒

ได้แก่ (เฉพาะผู้ที่มารับวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)

 คุณสกุณาวัล กิจวิชา   จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

 คุณฉลอง ลิลิน    จังหวัด สมุทรปราการ

 คุณศักรชัย  ไชยา   จังหวัด ร้อยเอ็ด

 คุณชูติวัฒน์ ตังคโนภาส   จังหวัด เชียงราย

 คุณมลิวรรณ ขาวคง   จังหวัด นนทบุรี

 คุณวิมลรัตน์ อริยพฤกษ์   จังหวัด ลพบุรี

 คุณจุฑามาศ เจนรังสรรค์   จังหวัด ขอนแก่น

 คุณโชติพัฒน์ จำปาทอง   จังหวัด นครปฐม

 คุณชลัฐศักย์ จวงสอน   จังหวัด กรุงเทพมหานคร  

 

ทั้งนี้ ผู้ถือสลากบำรุงสภากาชาดไทยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ประจำปี ๒๕๖๔ ที่ถูกรางวัลเท่านั้นที่จะมีสิทธ์รับรางวัลได้ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ บ้านพระกรุณานิเวาสน์    โทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๗ ๙๓๕๓ หลังพ้นกำหนดแล้ว ถือว่าสละสิทธ์ในการรับรางวัล และ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จะมอบรางวัลที่ยังไม่มีผู้ที่ถูกรางวัลมารับให้สภากาชาดไทยต่อไป   ทั้งนี้ ประชาชนสามาถโหลดผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยฯประจำปี ๒๕๖๔ ของ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

ได้ที่ Website https://www.thaiwomen.or.th/th/lottery

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์