๘๔๙. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา สมาคมสตรีศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนในการช่วยเหลือคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕  นางพรทิพย์ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  นางนิศารัตน์ บุญรอด  ผู้แทนคณะกรรมการสตรีฯ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประธาน อำเภอพระนครศรีอยุธยา เข้าพบ นายวีรชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบเงินสนับสนุนในการช่วยเหลือคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

 

 

 

 

รายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา  และ สมาคมสตรีศรีอยุธยา

เรียบเรียง    :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ