๘๔๗. สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM
๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

วันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ และ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM โดยมีนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุม พร้อมรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วยนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี  นางศรีวรรณ สายฟ้า และคณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย ดร.สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ดร.พนิดา ชินสุวพลา ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ  นางพอเดือนเพ็ญ มุทราอิศ  นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี และคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์  นางจงชนก พัชรประภากร  นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นางณพดา เพชรช่อฉัตร นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM ประกอบด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์  กรรมการอำนวยการ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ กรรมการอำนวยการ ศ.เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ กรรมการอำนวยการ  และคณะกรรมการบริหารนางเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล รองประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

           

 

 

ภาพข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด