๘๔๖.ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๕๐ ทุน และกล่องของขวัญ จำนวน ๘๕๗ กล่องให้เด็กพิการทางสายตา/ร่างกาย ที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสทางสังคม ในโอกาส “ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๕ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๕๐ ทุน และกล่องของขวัญ จำนวน ๘๕๗ กล่องให้เด็กพิการทางสายตา/ร่างกาย ที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสทางสังคมและเด็กเรียนเรียนดีในละแวกชุมชน บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย ในโอกาส “ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ “ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”  โดยมีนางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ  ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  และดร.สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และผู้แทนองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ เข้าร่วมในพิธี  และมีผู้รับทุนการศึกษา เป็นผู้แทนจากกลุ่มเด็กพิเศษ/เปราะบาง เด็กพิการทางสายตา/ร่างกาย ที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสทางสังคม ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสังวาล โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โรงเรียนราชานุกูล โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา และ โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้าพร้อมด้วยผู้แทนจาก เด็กเรียนดีแต่ยากจนจากชุมชน สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง เข้าร่วมพิธี  ณ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ในช่วงที่บ้านเมืองเราเกิดวิกฤติโรคระบาดโควิด-๑๙  สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดย งดการจัดงานวันเด็ก แต่ได้เชิญผู้แทนมารับมอบทุนการศึกษา จำนวน  ๑๕๐ ทุน  เป็นเงิน ๒๑๒,๕๐๐ บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) และกล่องของขวัญจำนวน  ๘๕๗  กล่อง   ให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน ในโอกาส “ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ “ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” โดยน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และรู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเองละสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ เด็กไทยยุคใหม่ ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยรับผิดชอบในอนาคตประเทศชาติร่วมกันด้วย  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนในอนาคต ขอให้เด็กมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดา มารดา เพื่อเป็นหนึ่งในพลังการขับเคลื่อนประเทศไทย เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ให้เด็ก ๆ นำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติต่อไป”  ดร.วันดี กล่าวทิ้งท้าย

 

การมอบทุนการศึกษาและมอบกล่องของขวัญให้กับเด็กโรงเรียนกลุ่มเปราะบางจำนวน ๗ โรงเรียน และเด็กในละแวกชุมชนชุมชน   ดังนี้ ๑) โรงเรียนศรีสังวาลย์มอบทุน จำนวน ๓๐ ทุน กล่องของขวัญ จำนวน ๒๕๘ กล่อง  ๒) โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มอบทุนจำนวน ๑๐ ทุน กล่องของขวัญ ๑๑๐ กล่อง ๓) โรงเรียนราชานุกูล จำนวน ๙ ทุน กล่องของขวัญ  ๒๓ กล่อง ๔) โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มอบทุนจำนวน ๓๐ ทุน กล่องของขวัญ ๑๑๗ กล่อง  ๕) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ มอบทุนจำนวน ๒๐ ทุน กล่องของขวัญ ๑๑๕ กล่อง ๖) โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา มอบทุนจำนวน ๑๕ ทุน กล่องของขวัญ ๗๘ กล่อง ๗) โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้ามอบทุนจำนวน ๒๐ ทุน กล่องของขวัญ ๑๔๖ กล่อง ๘) เด็กในละแวกชุมชน สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง มอบทุนจำนวน ๑๐ ทุน กล่องของขวัญ ๑๐ กล่อง  รวมทุนการศึกษาที่มอบ  จำนวน  ๑๕๐ ทุน  เป็นเงิน ๒๑๒,๕๐๐ บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) และกล่องของขวัญจำนวน  ๘๕๗  กล่อง  (กล่องของขวัญ จำนวน ๘๕๗ กล่อง ในแต่ละกล่องประกอบด้วย ข้าวสาร ๒.๕ กิโลกรัมน้ำตาลทรายขาวมิตรผล ๑ กิโลกรัม นมกล่อง ไทย-เดนมาร์ค จำนวน ๖ กล่อง เครื่องดื่มวิตามิน BK จำนวน ๖ กระป๋อง ขนมข้าวแต๋น จำนวน ๑ ห่อ และตุ๊กตาพวงกุญแจน่ารัก จำนวน 3 ตัว)

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด