๘๔๕.ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ จังหวัดเชียงใหม่
๐๙ มกราคม ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 3ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓  และนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิก ร่วมจัดงาน ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้มีได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ ๒๕ อำเภอจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเอกชน เครือข่ายสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานอย่งพร้อมเพรียง  ในการนี้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมอำนวยความสะดวกภายในงาน จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม โครงการศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๗-๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑. ภายใต้งานลานนา Expo ๒๐๒๑ครั้งที่ ๙ การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และได้รับความร่วมมือจากองค์กร ภาคี เครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นกันดารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

๒. เพื่อรวมพลังองค์กรสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง ในการสืบสานตามพระราชปณิธาน โดยเฉพาะงานศิลปาชีพให้ธำรงอยู่คู่กับประชาชน โดยเฉพาะสตรีตลอดไป

หลังจากนั้น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทสตรีกับการพัฒนาสังคมไทย” ภายในงาน และ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบโล่รางวัลให้แก่เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น และสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น ผู้สืบสานพระราชปณิธาน แม่ของแผ่นดิน จำนวน รวมทั้งสื้น ๖๑ ราย

งานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓ การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรม ประกอบด้วย

๑.การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๒. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และนิทรรศการผ้าไทยโบราณ

๔. การประกวดงานฝีมือ ผู้ที่สืบสานงานอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย เช่น การประกวดดนตรีลูกทุ่ง การแข่งขันแกะสลักผลไม้ในระดับนักเรียน การประกวดมารยาทไทย

๕. การจัดแสดง สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP และอาหาร รวม ๒๓๐ บูธ

 

** โดยกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการและข้อกำหนดในการควบคุมโรคโควิด – ๑๙ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานทุกคน

 

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ