พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้ สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ประทานพระวโรกาสให้ผู้แทนข้าราชการ สมาคม มูลนิธิ มหาวิทยาลัย โรงเรียน และคณะบุคคลต่างๆ รวม ๑๕๘ คณะ จำนวน ๑,๓๖๒ คน เฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรมาโดยตลอด

ในโอกาสสำคัญนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วย คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธาน คุณรชต กุลกำม์ธร เหรัญญิก พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล คุณอรุณศรี จงเจียมจิตต์ คุณปภารัฐ ชูกลิ่น กรรมการอำนวยการ คุณภคมน คุนัชญ์ธาดา คุณศศิกร หงสกุล กรรมการบริหาร คุณวรรณวิไล ฟุ้งลัดดา คุณสุนันทา หาอุปละ คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ สมาชิกสมทบ ร่วมเฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังกล่าวด้วย