สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
๐๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

          เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ คุณยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ เข้าร่วมประชุม

          สืบเนื่องจากสภาสตรีแห่งชาติฯ กำหนดจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด"พลังสตรีไทยทั่วหล้า ใต้พระบารมี ร่วมใจภักดี พระบรมราชินีนาถ ของแผ่นดิน” เนื่องในวาระเฉลิมฉลองวันสตรีไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

ประธานร่วมอำนวยการจัดงาน

คุณรัตนา สัยยะนิฐี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

คุณยุวดี นิ่มสมบุญ ประธานมูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทย

คุณณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ผู้แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

คุณรชตภร โตดิลกเวชช์ ผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

อธิบดีกรมหม่อนไหม ผู้แทนคุณพุทธชาด ลีปายะคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาหม่อนไหมและพัฒนาลวดลายผ้า

รองประธานอำนวยการจัดงาน

คุณเบญจมาศ    รุจิรวงศ์           คุณรชตภร โตดิลกเวชช์            
คุณเบญจมาศ    ปริญญาพล       คุณวิภาศิริ มะกรสาร               
ดร.ปราศรัย      ประวัติรุ่งเรือง

กรรมการอำนวยการจัดงาน

คุณไปรยา        บุญมี                       คุณรชต           กุลกำม์ธร

        ดร.อัญมณี        วงศ์กาสิทธิ์               คุณอัจฉราวรรณ  ลิ้มเล็งเลิศ

        ดร.วันเพ็ญ        พงษ์เก่า                   คุณศรีวรรณ      สายฟ้า

        คุณสุกัญชญา     ตันสุหัช                    คุณอนงค์ศรี      สิทธิอาษา       
       พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล        คุณอรุณศรี       จงเจียมจิตต์

       พลโทหญิง ประคิณันต์ แสงรุ่งเรือง           คุณพวงทอง      อานันทนะสุวงศ์

คณะกรรมการคัดสรรสตรีไทยดีเด่น

คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธาน คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานร่วม

คณะกรรมการคัดสรรสตรีอาเซียน  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธาน

คณะกรรมการกลั่นกรองสตรีไทยดีเด่น คุณวิภาศิริ มะกรสาร ประธาน

คณะกรรมการตรวจรับเอกสาร พลโทหญิงประคิณันต์ แสงรุ่งเรือง ประธาน
คณะกรรมการคัดสรรเยาวสตรีไทยดีเด่น ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า ประธาน คุณศรีวรรณ สายฟ้า ประธานร่วม

คณะกรรมการตัดสินสุดยอดผ้าไทย คุณรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธาน

คณะกรรมการตัดสินประกวดออกแบบตัดเย็บผ้าไทย คุณรชต กุลกำม์ธร ประธาน

คณะกรรมการตัดสินประกวดร้องเพลง  พลโทหญิงประคิณันต์ แสงรุ่งเรือง ประธาน

ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน คุณไปรยา บุญมี ประธาน คุณจิระนันท์ ฟักพันธุ์ไผ่ ประธานร่วม

ฝ่ายพิธีการ คุณวิภาศิริ มะกรสาร ประธาน          

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณอรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธาน

ฝ่ายปฏิคม พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ประธาน

ฝ่ายสถานที่ คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ ประธาน

ฝ่ายจัดทำหนังสือสูจิบัตรและวิดีทัศน์ ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ประธาน คุณกุศลินี วิเศษสรรพ์ ประธานร่วม

ฝ่ายเหรัญญิก คุณรชต กุลกำม์ธร ประธาน

ฝ่ายจัดเลี้ยงและสวัสดิการ คุณมนวิภา ประชัญคดี ประธาน

ฝ่ายจัดหารายได้ ดร.วันดี  กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธาน

ฝ่ายกิจกรรม และประสานงานองค์กรสมาชิก

คุณเบญจมาศ ปริญญาพล ประธาน   คุณจรรยา เฮงตระกูล ประธานร่วม

          และผู้เข้าร่วมประชุม คุณอังคกุล ธรฤทธิ์ คุณกรแก้ว วิริยะวัฒนา คุณงามพิศ ชินวัฒนโชติ คุณวรรณวิไล ฟุ้งลัดดา คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี คุณธัญพร คุณะกฤตธิกา คุณไชยพัฒน์ เปลี่ยนใน คุณสุชาดา รุ่งเรืองศักดิ์ คุณชนัญชาญ มโนจิตต์ คุณปิยะพร พรหมพิพัตร คุณรฤษิดา รัตนโอสถ

สำหรับการจัดงานประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา  ถนนหลานหลวง  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

          ในโอกาสนี้ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับฟังความคืบหน้า จากประธานการจัดกิจกรรมทุกภาคส่วนตามรายละเอียดดังนี้

การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

-  ความคืบหน้าการเตรียมจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย คุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย

- กิจกรรมวันสตรีไทย โดย คุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย

๑. ความคืบหน้าโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น                 

๒. ความคืบหน้าโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น โดย ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า ประธานคณะกรรมการ

ตัดสินและคัดสรรเยาวสตรีไทยดีเด่น

๓. ความคืบหน้าโครงการเยาวสตรีสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดย ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า ประธานคณะกรรมการตัดสินและคัดสรรเยาวสตรีไทยดีเด่น            

๔. ความคืบหน้าโครงการเยาวสตรีจิตอาสา “มีผลงานจิตอาสาโดดเด่นหรือผู้ทำชื่อเสียงให้แก่

ประเทศ” โดย คุณอังคกุล ธรฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการตัดสินเยาวสตรีจิตอาสา

๕. ความคืบหน้าโครงการเยาวสตรีสืบสานวรรณกรรมไทย “การประกวดเรียงความเกี่ยวกับแม่”

โดย คุณวัชรินทร์ ศานต์ตระกูล ประธานร่วมคณะกรรมการตัดสินเยาวสตรีสืบสานวรรณกรรมไทย

๖. ความคืบหน้าโครงการเยาวสตรีสืบสานเพลงไทย “การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่” โดย

พลโทหญิง ประคิณันต์  แสงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการตัดสินเยาวสตรีสืบสานเพลงไทย 

- ความคืบหน้าโครงการประกวดสุดยอดผ้าไทย ๔ ภูมิภาค  โดย กรมการพัฒนาชุมชน

- ความคืบหน้าโครงการประกวดการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงาน และชุดราตรี โดย คุณรชต กุลกำม์ธร ประธานคณะกรรมการตัดสินประกวดออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงาน และชุดราตรี

- โครงการความร่วมมือกับสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน โดย ดร.ปราศรัย  ประวัติรุ่งเรือง ประธานฝ่ายประสานงานต่างประเทศ  

- กำหนดจัดงานแถลงข่าวงานวันสตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคุณรัตนา สัยยะนิฐี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นิทรรศการและวิดีทัศน์วันสตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์

ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดย ผศ.ดร.รัชนี  คุโณปการ  ประธานฝ่ายนิทรรศการและวิดีทัศน์

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชกรณียกิจ ด้านบทบาทสตรี และพระราชจริยาวัตรอันงดงามในฐานะแม่ของแผ่นดิน

- นิทรรศการ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี

สภาสตรีแห่งชาติฯ (วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙) ประกอบไปด้วย ประวัติความเป็นมา ผลงาน และการดำเนินกิจกรรม

- นิทรรศการประวัติและผลงานของสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

- นิทรรศการประวัติและผลงานของเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

- นิทรรศการประกวดสุดยอดผ้าไทย ๔ ภูมิภาค โดย ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน

- นิทรรศการจากกรมหม่อนไหม โดย ผู้แทนกรมหม่อนไหม

และนัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙