๘๐๔. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมคุณกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการสภาสตรีแห่งชาติฯ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันอังคารที่  ๑๖ พฤศจิกายนต ๒๕๖๔  เวลา ๑๘. ๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วยรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวน ๓ ท่าน นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นางศรีวรรณ สายฟ้า  และกรรมการอำนวยการประกอบด้วย นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี และกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็น เจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการสภาสตรีแห่งชาติฯ ณ ศาลา ๕  วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ประวัตินางกรแก้ว วิริยะวัฒนา

การศึกษา :            - ปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิต (อบ.31) วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  วิชาโทภาษาอังกฤษ                        - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

      - ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน :  สาขาอาชีพ  ผู้บริหารการศึกษา

๒๕๓๒-ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านความรู้ ภาษาและคอมพิวเตอร์

๒๕๓๒-ปัจจุบัน  กรรมการอำนวยการ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

๒๕๔๐-ปัจจุบัน  อาสากาชาดกิตติมศักดิ์กาญจนาภิเษก และกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก  สภากาชาดไทย

 ๒๕๕๑-ปัจจุบัน  นายกสมาคม เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๒๕๕๒-ปัจจุบัน  กรรมการอำนวยการ สภาพัฒนาองค์การเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน  ประธานฝ่ายวิชาการในคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๒๕๖๓-ปัจจุบัน  นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

  อื่นๆ  กรรมการ สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสตรี กรรมการ /ที่ปรึกษา สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียม

 อุดมศึกษา อนุกรรมาธิการ / ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา

 ( ๒๕๕๓-๒๕๕๖)

กำหนดการงานสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม (ศาลา ๕ )

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีฌาปนกิจ

 

 

 ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด