๘๐๓. สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานีร่วมงานทอดกฐิน วัดอภิปุญโญ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา และนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา ๓ องค์กรสมาชิอกสภาสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบด้วย  รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี  นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี   พร้อมคณะ  เดินทางไปร่วมงานทอดกฐินที่วัดอภิปุญโญ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ได้มอบปัจจัยถวายเป็นเงินจำนวน ๔๗,๓๐๐ บาท  โดยมี ท่านอภิชาติ โตดิลกเวชช์  สมาชิกวุฒิสภา และท่านรชตภร โตดิลกเวชช์  ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธี  รวมปัจจัยถวายทั้งสิ้น  ๒,๕๑๖,๗๕๔ บาท

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  องค์กรสมาชิอกสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด