๘๐๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาศ ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมีนางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี นำคณะกรรมการบริหารและประธานสตรีทุกอำเภอ ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

โดยปีนี้ สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีฯ ได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลถวายปัจจัยเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นจำนวนเงิน  ๓,๗๕๖,๘๒๖ บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระอาราม ฯ

           

รายงานข่าว : สมาคมสตรีศรีอยุธยาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

 

 

ดาวน์โหลด