ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
๐๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณยุวดี นิ่มสมบุญ

รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ

คุณเบญจมาศ    ปริญญาพล       คุณวิภาศิริ มะกรสาร

ดร.ปราศรัย      ประวัติรุ่งเรือง

เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ       คุณไปรยา        บุญมี   

รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ  

คุณทิพวรรณ     กิตติสถาพร       คุณวราพร        พิพิธสุขสันต์

เหรัญญิก         คุณรชต           กุลกำม์ธร        

คณะกรรมการอำนวยการ

ดร.อัญมณี        วงศ์กาสิทธิ์       คุณอัจฉราวรรณ  ลิ้มเล็งเลิศ

ดร.วันเพ็ญ        พงษ์เก่า           คุณศรีวรรณ      สายฟ้า

คุณอนงค์ศรี      สิทธิอาษา        พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล

คุณอรุณศรี       จงเจียมจิตต์      คุณปภารัฐ        ชูกลิ่น

ประธานสมาชิกสมทบ คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์

โดยมีเนื้อหาการประชุมประกอบด้วยการพิจารณาการเตรียมจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙  และ การให้ความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เยาวชน ผู้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน ๑๕๐ คน ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมมนังคศิลา รวมถึงการบริหารงานอื่นๆ และการรายงานผลการดำเนินงานในรอบการบริหารงานที่ผ่านมา

สำหรับจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดขึ้นที่ หอประชุมมนังคศิลา  บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพ