ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร กรรมการสมาชิกสมทบ บันทึกเทปถวายพระพร แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๐๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

          เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) นำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร กรรมการสมาชิกสมทบ บันทึกเทปถวายพระพร แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ประกอบด้วย

รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ

คุณเบญจมาศ    ปริญญาพล       ดร.ปราศรัย      ประวัติรุ่งเรือง

เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ       คุณไปรยา        บุญมี   

รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ   คุณทิพวรรณ     กิตติสถาพร

เหรัญญิก         คุณรชต           กุลกำม์ธร        

คณะกรรมการอำนวยการ

ดร.อัญมณี        วงศ์กาสิทธิ์       คุณอรุณศรี       จงเจียมจิตต์     
คุณอนงค์ศรี      สิทธิอาษา        คุณปภารัฐ        ชูกลิ่น

รองประธานคณะกรรมการบริหาร  พล.ท.หญิงประคิณันต์     แสงรุ่งเรือง      

คณะกรรมการบริหาร

คุณณัฎฐปภาณ   จันทร์ละมูล     คุณชลิดา อนันตรัมพร

ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ  คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์

คณะกรรมการสมาชิกสมทบ

คุณเยาวมาลย์    วัชระเรืองศรี     คุณปิยดา         นราดุลย์

คุณพิชยา         หอรุ่งเรือง        คุณอาภรณ์       ตุลารักษ์

คุณกัญจน์        อภิบรรณ         คุณสุมาลี         อุ่นพงศ์เจริญสุข

คุณณิภารัตน์     เลิศอริยกฤต      คุณอัญชลีพรรณ อมรวิวัฒน์  

คุณภัทรพร       สันตธาดาพร     คุณสุกัญญา      จงจิตรนันท์

คุณภา            พลางกูร          คุณระเบียบ       ศิริวิเสโสกุล

คุณศิริเพ็ญ        วิจารณกุล        คุณภคมน         คุณัชญ์ธาดา

องค์กรสมาชิก    คุณทรัพย์ทวี      เชื้อบุญมี         

ที่ปรึกษาประธานสภาสตรี          คุณจรรยา        เฮงตระกูล