สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๐๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

          เมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) มอบหมายให้ คุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธาน เป็นตัวแทน พร้อมคณะฯ ประกอบด้วย คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการ คุณอาภรณ์ ตุลารักษ์ คุณกัณห์ชลี จิรวุฒิ คุณนภาสิริ ผาสุกวนิช กรรมการบริหาร คุณวรรณวิไล  ฟุ้งลัดดา คุณณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์ ดร.เจริญศรี ท่วมสุข คุณภัคชลี จิระวุฒิ สมาชิกสมทบ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดโพชฌงคปริตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดโดย สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม