๗๗๘. นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับการคัดเลือกจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข
๐๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้รับการคัดสรร จากคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ กรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย นางพรรณา คุณัญญาสกุล นางมยุรา ตุ่นแก้ว นางสมศรี จันทร์ภัทรบูรณ์ ได้รับคัดสรรให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ด้วย  โดยมีนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสตรี  ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.) ชุดใหม่ ซึ่งผลการคัดเลือกในครั้งนี้ นางเทวิกา ชัยชนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่อาย สมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.) คนใหม่ นางพรรณี พรหมวิชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ กรรมการบริหารสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้เป็นรองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.) ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข  ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี  ประชุมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-๑๙)  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

 รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งช่าติฯ

เรียบเรียงข่าว :   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด