๗๗๗. สภาสตรีแห่งชาติฯแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และจัดประชุมคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี
๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบและกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕  โดยขอให้หน่วยงาน/องค์กรที่กำหนด พิจารณาคัดเลือกเด็กเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕  เพื่อเข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี รวม ๑๗ หน่วยงาน  โดยมี เด็กและเยาวชนดีเด่น รวมทั้งสิ้น ๕๖๔ คน ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเกียรติดำเนินการจัดสรรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๑๖ คน เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเกิดผลดีในภาพรวม  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕   โดยมี นางรชตภร  โตดิลกเวชช์  ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นประธานพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕   โดยมอบหมายให้คณะทำงานฯ มีหน้าที่ ประสานงาน กำหนดแนวทางที่เหมาะสม ร่วมกัน นั้น

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๐. ๐๐ น. นางรชตภร  โตดิลกเวชช์  ประธานคณะกรรมการบริหาร ในฐานะประธานคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี   ได้เรียนเชิญคณะกรรมการตามที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม กำหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕  ซึ่งคณะทำงานชุดดังกล่าวได้ดำเนินการคัดเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๑๖ คน เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว  ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ

 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

เอกสารแนบ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ประจำปี ๒๕๖๕ ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบ ทั้ง ๑๗ หน่วยงาน เป็นผู้คัดเลือก

๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๓. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

๔. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๕. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

๗. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๘. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

๙. กระทรวงกลาโหม

๑๐. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

๑๒. สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๓. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๑๔. มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ

๑๕. ธนาคารออมสิน

๑๖.กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๑๗. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบ ๑๗ หน่วยงาน ส่งผลการคัดเลือก ให้กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

๑. เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔6 เป็นต้นไป

๒. เป็นผู้ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด และเรียนดี

๓. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรม

๔. เป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือสังคม หรืออุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม

๕. เป็นผู้ที่มีความมานะอดทน หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง หรือหาเลี้ยงบุพการี

 ที่ประกอบอาชีพเองไม่ได้ โดยสุจริต

๖. เป็นผู้ที่ช่วยเหลือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพสุจริต

๗. เป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นอันตรายที่อาจจะทำให้เสียชีวิตและทรัพย์สินได้

๘. เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ๑๗ ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับผิดชอบ

๙. ให้นักเรียน/นักศึกษา สมัครคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น

 ได้จากส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบเพียง ๑ หน่วยงาน

 ๑๐. นักเรียน/นักศึกษา มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง ๑ รางวัล

 ๑๑. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 ๑๒. ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบทั้ง ๑๗ หน่วยงาน

 สามารถเสนอรายชื่อสำรอง ได้หน่วยงานละ ๒ ราย

ดาวน์โหลด